Yasal faizden damga vergisi kesilir mi?

oranında ödenen faiz, bir nevi alacak faizi ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 75/6. olduğundan, bu faiz üzerinden vergi kesintisi yapılmaz.

Kira alacağına hangi faiz uygulanır?

Sözleşmenin özel şartlar bölümü 6. maddesinde sözleşme imza tarihinden itibaren aylık kiraların peşin ödenmek istenmemesi veya gecikmesi durumunda tahakkuk ettiği tarihten itibaren geciken günler için ödeneceği tarihe kadar her ay hesaplanarak ilave edilmek kaydıyla peşin olarak % 10 akdi faiz uygulanacağı …

Yasal faiz ne zaman başlar?

MADDE 10- (1) Aksine sözleşme yoksa, ticari bir borcun faizi, vadenin bitiminden ve belli bir vade yoksa ihtar gününden itibaren işlemeye başlar.

Faize faiz işler mi?

Yargıtay: Faize faiz işletilemez.

Damga vergisi matrahı ne demek?

Damga vergisinin matrahı Damga Vergisi Kanunu’nun 10. maddesine göre, nispi vergide, kâğıtta yazılı belli para vergi matrahını oluşturuyor. Burada geçen belli para terimi, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade ediyor.

Damga vergisi binde kaç?

2021 damga vergisi oranları; Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (Binde 9,48) Kira mukavelenameleri (Binde 1,89) Kefalet, teminat ve rehin senetleri (Binde 9,48)

Yasal faiz nasıl hesaplanır?

Madde:1- Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununa göre faiz ödenmesi gereken hallerde, miktar sözleşme ile tespit edilmemişse bu ödeme yıllık yüzde oniki oranı üzerinden yapılır.Bakanlar Kurulu, bu oranı aylık olarak belirlemeye, yüzde onuna kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya yetkilidir.

Yasal faiz hangi durumlarda uygulanır?

Faiz borcunun diğer kaynağı da kanundur. Buna kanuni (yasal) faiz de denir. Kanundan kaynaklanan faiz genellikle sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde hüküm ifade etmek üzere düzenlenir48. Sözleşmeden doğan anapara veya temerrüt faizi oranlarının sözleşmede gösterilmemiş olduğu hallerde “kanuni faiz oranları” uygulanır.

Icra takibinde işlemiş faize faiz işler mi?

Yapılan icra takiplerinde, alacaklı, elindeki takip dayanağı belgeye göre; borçlunun temerrüde düştüğü tarihten itibaren, takip tarihine kadar isteyeceği faize “işlemiş faiz” , ayrıca takip tarihinden itibaren de, (takip konusu borç ödeninceye kadar) talep edebileceği faize ise “işleyecek faiz” denilmektedir.

Damga vergisi matrahı nasıl hesaplanır?

Asgari Ücretli bir çalışan üzerinden düşünürsek; 2.558,40 x 0,00759 = 19,42 TL Damga Vergisi” olarak hesaplanıyor. Bu hesaplamada, eğer işçiye yapılan ek ödemeler varsa onlar da dikkate alınıyor. Damga Vergisi: 28.000 x binde 7,59 (0,00759) = 212,52 TL” olacak.