Yasal Danışman dava açabilir mi?

‘Vasinin Sorumluluğu’ madde başlıklı TMK m. 467 hükmü: Ayrıca yasal danışman görevini yerine getirirken kusurlu davranışıyla kendisine yasal danışman atanan kişiye verdiği zarardan sorumlu olacaktır. Bu sebeple de yasal danışmana karşı, kusurlu davranışı nedeniyle ‘yasal danışmanın sorumluluğu davası’ açılabilecektir.

Yasal danışman atanan kişi ne yapamaz?

Kendisine yasal danışman atanan kişi medeni haklarını kullanma yetkisine sahiptir. Vesayet altına alınmış gibi, vesayet makamının denetimine tabi değildir. Sadece kanunda sayılı hallerde yasal danışman ile birlikte hareket etmek zorundadır.

Kendilerine yasal danışman tayin edilen kişiler hangi gruba girer?

Sınırlı ehliyetliler: Tam ehliyetli olduğu halde birtakım sebeplerden ehliyeti sınırlanmış kişilerdir. Evli kişiler ve yasal danışman atanmış kişiler bu gruptadır. Sınırlı ehliyetsizler:Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar bu gruba girer.

TMK 429 maddesi nedir?

Madde 429.- Kısıtlanması için yeterli sebep bulunmamakla beraber korunması bakımından fiil ehliyetinin sınırlanması gerekli görülen ergin bir kiĢiye aĢağıdaki iĢlerde görüĢü alınmak üzere bir yasal danıĢman atanır.

Yasal Danışman hangi durumlarda atanır?

Yasal danışman, ayırt etme gücüne sahip ve ergin olmakla birlikte, fiil ehliyetinin bir bölümünün sınırlandırılması gereken kişilere, onların menfaatlerini koruması için mahkeme tarafından atanır. Yasal danışmanlık altındaki kişi fiil ehliyeti bakımından kural olarak ehliyetlidir. Ehliyetsizlik ise istisnadır.

Vasi atanmış kişilerin ehliyeti nedir?

Bu anlamda, kendisine bir “yasal temsilci” atanmış bir kimsenin, yani kendisine bir “vasi” atanmış kişinin fiil ehliyetinin kısıtlandığını söylememiz mümkündür. Kendisine bir vasi atanmış kişi, fiil ehliyetleri tam olan kişiler gibi hukuki işlem tesis edemez.

Kendilerine yasal danışman atanmış olan kişiler ehliyet bakımından aşağıdaki gruplardan hangisine girer?

Sınırlı ehliyetli olarak tabir edilen kişiler esas olarak “ayırt etme gücüne sahip ergin ve kısıtlı olmayan” kişilerdir. Bu kişiler ya kendisine yasal danışman atanmış ya da evli kişilerdir.

TMK 740 maddesi nedir?

Türk Medeni Kanununun “Bitkiler” başlıklı 740. maddesi uyarınca başkasının mülküne geçerek zarar veren dal ve köklerin zarar gören mülk sahibi tarafından kesilebilmesi olanaklıdır. Bu madde ile de mülkiyetin taşkın kullanılmasına kısıtlama getirilmiştir.