Yargı nedir terim anlamı?

Yargı (i. ) hukuk. Bir olay hakkında edinilen bilgilere ve yasalara göre mahkemece verilen karar, kazâ.

Ön yargı ne demek TDK?

Türk Dil Kurumu’na göre Ön yargı kelimesinin anlamı: Bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli şart, olay ve görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargı, peşin yargı, peşin hüküm, peşin fikir.

Yargı kelimesinin kökü nedir?

yargı sözcüğü de bu sözcüklerden biridir. Yargı, yine ‘yar’ kökünden türemiş yarlık sözcüğü ile birlikte ele alındığında ‘+lIk’ ekinin isimden isim yapma fonksiyonuna binaen ‘yar’ sözcüğünün isim kökü olduğu ortaya çıkmaktadır.

Hüküm yargı ne demek?

1. Bir şeyin şöyle veya böyle olduğu hakkında verilen karar, yargı.

Yargı organları nelerdir?

Devletin organlarından üçüncüsü ise Yargı organıdır. Yargı organının öncelikli görevi denetimdir. Yasama organı tarafından oluşturulan yasaların yürütme organı tarafından doğru uygulanıp uygulanmadığını yargı organı denetler. Yargı organının terim olarak karşılığı mahkemelerdir.

Yargıda bulunmak ne demek?

Örneğin bir bardak su içmek istediğimizde, diyelim çeşmeden akan şeyin su olduğu konusunda bir yargıda bulunuruz. Yani onun su olduğuna karar veririz ve böylelikle içeriz. Yargıda bulunmak bu nedenle, bir şeyin neliği hakkında bir tespitte bulunmak ve onu mutlaklaştırmaktır.

Ön yargı nedir ve örnek?

Önyargı cümleleri; bir durum, nesne veya olay hakkında, kişisel izlenimlerden hareketle durum, olay veya konu gerçekleşmeden söylenen olumlu ya da olumsuz yargı içeren cümlelerdir. Örnekler: “Adını bir yana bırakalım, güzel yazılar güzel şiirler var o dergide.

Yargı bildiren cümle ne demek?

Yargı gerekçesi neden-sonuç ilgisinin bulunduğu cümlelere verilen isimdir. Bir cümle içerisinde yapılan işin neden yapıldığı geçiyorsa bu cümle yargı gerekçesi cümlesi olarak isimlendirilmektedir. Yargı gerekçesi cümlelerinde neden sonuç ilişkisi bulunduğunun unutulmaması gerekmektedir.

Kalıp yargı ne demek TDK?

Kalıp yargı, toplumun belirli bir kesiminde kabul gören ve değiştirilmesi zor olan bir düşünce sistemidir. Hakkında yorum yapılan konu için tek bir düşünce geçerlidir ve diğer düşünceler kesinlikle kabul edilemez.

Kesin yargı hüküm ne demek?

Kesin hüküm hem bireyler için hem de devlet için hukuki durumda bir kararlılık ortaya koyar. Bununla, hukuki güvenlik ve yargı erkine güven sağlandığından kamu yararı ile doğrudan ilgilidir. Hemen belirtilmelidir ki, kesin hükmün amacı; kişiler arasındaki uyuşmazlıkların kesin bir biçimde çözümlenmesidir.

Hüküm yedi ne demek?

Mahkûm olmak. Örn: Üsküp’ün ceza mahkemesinde on beş sene hüküm yedi. -Y. K.