Vergi yükünün iktisadi bazı imkânlardan yararlanarak kısmen veya tamamen başkalarına aktarılmasına aşağıdakilerden hangi kavramla ifade edilmektedir?

Vergi yansıması vergi yükünün piyasa koşullarına bağlı olarak kısmen veya tamamen başkalarına aktarılması işlemidir.

Genişletici maliye politikasını uygulamayı gerektiren durumlar nelerdir?

Buiter (2010) çalışması, ekonomiyi canlandırmaya yönelik genişletici maliye politikası uygulamalarının etkin olabilmesi için aşağıda yer alan koşulları sıralamış: Üretimin potansiyelin altında seyretmesi (çıktığı açığının negatif olması), işsizlik oranının görece yüksek, kapasite kullanım oranının görece düşük olması.

Maliye politikasının etkinliği nelere bağlıdır?

❖ Para politikasının etkinliği, hasıla etkisine bağlıdır, hasıla etkisi de IS eğrisinin eğimine bağlıdır. ❖ IS eğrisinin eğimi ise, yatırımın faiz esnekliğine ve çarpan katsayısına bağlıdır. Yatırımın Faiz Esnekliği (b) – b ↑ hasıladaki etki ↑ ❖ b ne kadar yüksekse, hasıladaki etki o kadar yüksek olacaktır.

Nihai mükellef nedir?

Nihai mükellef ise vergiyi artık yansıtamayan vergi yüklenicisidir. Kanuni mükellefi ile fiili mükellefi (vergi yüklenicisi) ayrı kişiler olan KDV de vergiyi nihai olarak tüketiciler yüklenmektedir.

Ödediği vergiyi başkasına yansıtmayı başaran kişiye ne denir?

Mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettübeden gerçek veya tüzel kişidir. Vergi sorumlusu, verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir.

Hangisi genişletici bir maliye politikasıdır?

Açık bütçe, harcamaların gelirden fazla olması anlamına geldiğinden, genişletici maliye politikasını ifade eder.Fazla bütçe ise tersine daraltıcı maliye politikasını ifade eder.

Maliye politikası hangi durumda tam dışlamaya yol açar?

Kamu harcamaları çarpan katsayısına bağlı olarak kamu harcamalarının artışı, millî geliri arttırır. Ancak LM eğrisinin dikey olduğu konumda maliye politikası etkinsizdir. Kamu harcamalarının yarattığı gelir artışının tümü faize yansır ve tam dışlama etkisi ortaya çıkar.

Vergilerde bir azalma olduğu durumda IS ve LM eğrileri nasıl hareket eder?

Kamu harcamalarının arttırılarak vergilerin azaltıldığı genişletici maliye politikası uygulaması ile toplam talep artar ve IS eğrisi sağa kayar. Kamu harcamaları azaltılıp vergiler arttırıldığında da tersi durum ortaya çıkar ve IS eğrisi sola kayar. Bu durumda talep azalır ve faiz oranları düşer.