Vergi incelemesinde nelere bakılır?

İnceleme esnasında mükellefin defter, kayıt ve belgelerinin mevzuata uygun şekilde kayıt altına alınıp alınmadığı denetlenir, beyanlarının doğru olup olmadığına bakılır.

Vergi incelemesi ne zamana kadar yapılır?

MADDE 9 – (1) Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, inceleme görevinin verilmesinden itibaren en geç otuz gün içinde incelemeye başlarlar. Bu süre içinde incelemeye başlanılamaması halinde durum gerekçeli bir yazı ile bağlı bulunulan birime bildirilir.

Kimler vergi incelemesine girer?

Vergi Usul Kanununa göre vergi incelemesi; Vergi Müfettişleri, Vergi Müfettiş Yardımcıları, ilin en büyük mal memuru veya vergi dairesi müdürleri tarafından yapılır. Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında müdür kadrolarında görev yapanlar her hal ve takdirde vergi inceleme yetkisini haizdir.

Vergi Usul Kanununun tam inceleme için öngördüğü tamamlanma süresi ne kadardır?

Buna göre, vergi incelemesine başlandığı tarihten itibaren tam incelemeler bir yıl, sınırlı incelemeler ise altı ay içerisinde tamamlanmak zorundadır. Bu yazıda, vergi incelemelerine getirilen süre sınırlamalarının vergi inceleme yetkisine ne gibi etkileri olacağı konusuna değinilecektir.

Aramalı vergi incelemesinin en geç kaç ay içerisinde tamamlanması gerekir?

Aramalı vergi incelemesinin bitirilmesindeki süre ise; alınan defter ve vesikalar üzerindeki incelemeler en geç üç ay içinde bitirilerek sahibine bir tutanakla geri verilir. Defter ve vesikaların incelemesi sırasında yasaya aykırı görülen olaylar ve hesap vaziyetleri bir tutanak ile tespit edilir.

Vergi incelemesi en fazla ne kadar sürer?

İncelemeye başlanıldığı tarihten itibaren, tam inceleme yapılması halinde en fazla bir yıl, sınırlı inceleme yapılması halinde ise en fazla altı ay içinde incelemenin bitirilmesi esastır. İnceleme görevinin başka bir inceleme elemanına devredilmesi gerektiği hallerde, inceleme kalan süre içinde tamamlanır.

Vergi incelemesini kimler yapamaz?