Uluslararası Çalışma Örgütüne ILO göre sosyal güvenlik tehlikeleri nelerdir?

ILO’nun sözünü ettiği 9 risk şunlardır :

  • İş kazalarıyla meslek hastalıkları
  • Hastalık (tedavi giderlerinden ötürü)
  • Hastalık (işgöremezlikten ötürü)
  • Analık (Gebelik)
  • Maluliyet (sakatlık)
  • Yaşlılık (emeklilik)
  • Ölüm.
  • Aile yükleri.

Sosyal güvenlik kurumları ne zaman birleşti?

20 Mayıs 2006 tarih ve 26173 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5502 sayılı “Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu” ile, oluşturulan “Sosyal Güvenlik Kurumu” (SGK), ile Türk sosyal sigorta sisteminin idari yapılanması köklü şekilde değişmiş ve SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ile Banka ve Sigorta Şirketlerinin …

Sosyal güvenlik Reformu hangi yıl hayata geçti?

Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur’u Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı adı altında birleştiren 5502 sayılı Kanun 20 Mayıs 2006 tarihinde 26173 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sosyal güvenlik sistemi ne zaman ortaya çıktı?

Ancak, Cumhuriyetin ilanından 1945 yılına gelinceye kadar bir sosyal güvenlik sistemi oluşturulamamıştır. 1936 yılında çıkarılan 3008 sayılı İş Kanunu ile Ülkemizde ilk kez sosyal sigortaların kurulması öngörülmüş ve sosyal güvenliğin, bugün de hala geçerli olan bazı temel ilkeleri benimsenmiştir.

Hangisi her bir sigorta kolu için ayrı ve farklı oranlarda pirim tahsil edilmesi uygulamasını ifade eder?

• Tek Prim- Çoklu Prim (Sigorta Kollarına Göre Ayrı Prim) Bu ayırım, primlerin sigorta kollarına göre ayrı ayrı veya birlikte tahsil edilmelerine göre yapılmaktadır.

Insanların devlet eliyle sosyal güvenlik garantisine kavuşturulmak istedikleri sigorta kolu nedir?

İnsanların devlet eliyle sosyal güvenlik garantisine kavuşturulmak istedikleri sigorta kollarının başında gelir. Yaşlılık sigortası sosyal sigortaların en fazla sayıda kişiye aylık bağladığı sigorta kolunu oluşturur. Buna bağlı olarak da sosyal sigortaların en önemli harcama kalemini yaşlılık sigortası giderleri alır.