Tür borcu nedir?

aa) Tür (Nevi) Borcu – Parça Borcu Ayrımı: Verme borcunun konusu olan edim özel niteliklerine göre yeter derecede belirlenmiş bir şey ise, parça borcundan (ferden belirli borçtan); borcun konusu ferden değil de sadece türü (cinsi = nevi) belirtilmek suretiyle miktar olarak belirlenmiş ise tür borcundan söz edilir.

Asli borç ne demek hukuk?

Geniş anlamı ile borç ilişkisinin nitelendirilmesini sağlayan borçlara “asli borçlar” denir. Geniş anlamı ile borç ilişkisinde bu asli borçlardan başka bazı yan borçlar da yer alabilir. Örneğin, alım-satım sözleşmesinde, satılan malın teslimi ve mülkiyetin nakli asli borçtur.

Tazminat türleri nelerdir?

İş Haklarından Oluşan Tazminatlar

  • Kıdem tazminatı
  • İhbar tazminatı
  • Kötü niyet tazminatı
  • Destekten yoksun kalma tazminatı
  • Akdi tazminatlar.
  • Sendikal tazminatlar.
  • Kötü niyetli fesihten doğan tazminat hakları

Borç ilişkisinin kaynağı nedir?

Borç ilişkisinde taraflara birtakım haklar kazandıran ve sorumluluklar yükleyen hukûkî fiil, olay ve davranışlar borcun kaynağını oluşturmaktadır. Daha açık bir ifade ile borcun kaynağı ifadesi, borcun nereden doğduğu sorusunun cevabıdır.

Parça borcu ne demek?

bir borç ilişkisinde edimin konusunun taraflarca bütün özellikleriyle belirlenmesi söz konusu ise bu bir parça borcudur. bir borç ilişkisinde alacaklının talep yetkisinin olduğu, borçlunun ise ifa etmekle yükümlü olduğu edim eğer ferden, somut özelliklerine göre belirlenmişse bu parça borcunu oluşturur. …

Yan borç ne demek?

Yan edim yükümlülüğü, “ortağa veya ortaklara, şirket sözleşmesi ile yüklenen, sermaye koyma borcu ve muhtemel ek ödeme yükümlülükleri dışında, şirkete karşı başka edimlerin yerine getirilmesine ilişkin münfe- rit yükümlülükler”8 olarak tanımlanır.

Tazminatın asıl amacı nedir?

Tazminatın amacı kişinin uğradığı zararı gidermek olup; hükmedilen tazminat miktarı ile kişinin zenginleşmesi sağlanamaz.