Transfer fiyatlandırması uygulamalarının en temel amacı nedir?

Etkin bir transfer fiyatlandırma politikasında güdülen amaç, işletmelerde karar merci olan yöneticilere firma için uygun olan kararları vermesini sağlayacak şekilde transfer işlemi ile ilgili gerekli bilgileri verebilmektir (Kaygusuz ve Dokur, 2005: 408).

Transfer fiyatlandırması amaçları nelerdir?

Transfer fiyatlandırmasıyla, vergi sonrası küresel kârı artırmak, dış ticaret üzerinden alınan vergileri azaltmak, ihracatta fazla vergi iadesi almak, vergi tevkifat matrahını gizlemek veya azaltmak, genel merkez giderlerini vergi yükünü azaltacak şekilde dağıtmak, dış ticaret ve kâr transferi sınırlandırmalarını …

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç aktarımı nedir?

KVK’nun 13.maddesine göre de; transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı, kurumların ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunarak kazancın tamamen ve kısmen dağıtılması işlemidir.

Transfer fiyatlandırması nedir Ekşi?

firmaların aşırı fiyatlarla alım veya satımlar yapamaları sonucu elde ettiği karları vergiden kaçırmamaları için maliyenin getirdiği düzenleme.

Transfer fiyatlandırması yöntemleri nelerdir?

OECD Tarafından Yapılan Son Düzenlemelere Göre Transfer Fiyatlandırması Yöntemleri.

 • Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi.
 • Maliyet Artı Yöntemi.
 • Yeniden Satış Fiyatı Yöntemi.
 • İşleme Dayalı Net Kâr Marjı Yöntemi.
 • Kâr Bölüşüm Yöntemi.
 • Mükellefçe Belirlenecek Yöntem.
 • Uluslararası Transfer Fiyatlandırması nedir?

  Birden fazla ülkede faaliyet gösteren şirketlerin birbirleri ya da bölümleri, bağlı ortaklıkları, iştirakleri, vb. arasında yapmış oldukları mal ve hizmet alışverişlerinde uyguladıkları ve yine aynı birimlerde teknik bilgi gibi diğer gayri maddi hakların değişime konu olması durumunda kullanılan fiyatlandırma ise …

  Transfer fiyatlandırması formunu kimler dolduracak?

  Tüm kurumlar vergisi mükellefleri, 01/01/2008 tarihinden itibaren serbest bölgelerdeki şubeleri dahil, serbest bölgelerde bulunan ilişkili kişilerle yaptıkları işlemleri, Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporuna dahil edeceklerdir.