Ticari işletme rehni alacaklı olabilecek kişiler kimlerdir?

Rehinli alacaklı: Rehin alacaklısı tüzel kişiliğe sahip sermaye şirketi niteliğindeki kredi kuruluşları, kooperatifler ile kredili satış yapan gerçek kişi ve tüzel kişilerdir.

 • Ticari İşletme Rehninin Kapsamı:
 • Ticaret Ünvanı ve İşletme Adı:
 • Menkul İşletme Tesisatı:
 • Tacir rehin alacaklısı olur mu?

  İlgili Yönetmelik’in 10’uncu maddesinin 1’inci fıkrasına göre rehin alacaklısı; kredi kuruluşları, tacir, esnaf iken, 2’nci fıkrasına göre rehin veren; tacir, esnaf, çiftçi, üretici örgütü veya serbest meslek er- babı olabilir.

  Ticaret unvanı rehin olur mu?

  Kural olarak rehnin zorunlu unsurları, ticaret unvanı, işletme adı ve menkul işletme tesisatıdır. TİRK’de 4952 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonucunda, sanayi işletmelerinin taraf olduğu ticari işletme rehni sözleşmelerinde, sadece ilgili krediyle satın alınan menkul işletme tesisatı da rehnedilebilir.

  Ticaret unvanı ve işletme adının rehin sözleşmesine ekli unsurlar listesinde yer almaması rehin üzerinde nasıl bir sonuç doğurur?

  İşletmenin ticaret ünvanının ve varsa işletme adının ticari işletme rehin sözleşmesine ekli unsurlar listesinde yer alması zorunludur, yer almadığı takdirde rehin sözleşmesinin hükümsüzlüğüne yol açar.

  Rehin kapsamına giren varlıklar nelerdir?

  Bu açıklamalardan sonra, TRK’nda sayılan rehin konusu varlıkları da şu şekilde belirtmek mümkündür: “Alacaklar, çok yıllık ürün veren ağaçlar, fikri ve sınai mülkiyete konu haklar, hammadde, hayvan, her türlü kazanç ve iratlar, başka bir sicile kaydı öngörülmeyen ve idari izin belgesi niteliğinde olmayan her türlü …

  Ticari temsilci ne demek?

  Ticari temsilci, işletme sahibinin, ticari işletmeyi yönetmek ve işletmeye ilişkin işlemlerde ticaret unvanı altında, ticari temsil yetkisi ile kendisini temsil etmek üzere, açıkça ya da örtülü olarak yetki verdiği kişidir.

  Ticari işletme Rehninde rehin sözleşmesini kim düzenler?

  Taşınır Rehni Sözleşmesi, Kanun ve Uygulama Yönetmeliği’nde “rehin hakkını tesis etmek amacıyla rehin veren ile alacaklı arasında imzalanan sözleşme” olarak tanımlanmıştır. Yazılı olarak hazırlanan sözleşmelerin Rehinli Taşınır Sicili nezdinde imzalanması veya taraf imzalarının noterce onaylanması gerekmektedir.

  Aşağıdakilerden hangisi kanuna ve rehin yönetmeliğine göre rehin alacaklısı olabilir?

  MADDE 10 – (1) Kanuna ve bu Yönetmeliğe göre geçerli bir rehin hakkının kurulabilmesi için rehin alacaklısı şu kişiler olabilir: a) Kredi kuruluşları. b) Tacir. c) Esnaf.

  Ticari işletme rehni ne demek?

  Ticari İşletme Rehni, ticari işletmeye ait menkullerin Ticaret Sicili’ne yapılan tescil ile alacaklıya teslim edilmeksizin rehnedilebilmesidir. Böylece borçlanan işletme sahibi menkul mallarını teslim etmeksizin rehin ederek ticari faaliyetine devam etmek olanağına kavuşmuş olur.

  Taşınır rehni neleri kapsar?

  Alacaklar, Çok yıllık ürün veren ağaçlar, Fikri ve sınai mülkiyete konu haklar, Hammadde, Hayvan, Her türlü kazanç ve iratlar, Başka bir sicile kaydı öngörülmeyen ve idari izin belgesi niteliğinde olmayan her türlü lisans ve ruhsatlar, Kira gelirleri, Kiracılık hakkı, Makine ve teçhizat, araç, ekipman, alet, iş …

  Rehin sözleşmesi kimler arasında yapılabilir?

  MADDE 3- (1) Rehin sözleşmesi; a) Kredi kuruluşları ile tacir, esnaf, çiftçi, üretici örgütü, serbest meslek erbabı gerçek ve tüzel kişiler arasında, b) Tacir ve/veya esnaflar arasında, yapılır.

  Ticari temsilci esnaf işletmelerine atanabilir mi?

  Ticari mümessil, hem ticari işletme hem esnaf işletmesi için; ticari vekil ise, sadece ticari işletme için tayin edilebilir. Ticari mümessilin temsil yetkisinin ticaret siciline tescili gerekirken, ticari vekilin temsil yetkisi sicile tescil edilemez.

  Ticari işletme rehni alacaklı olabilecek kişiler kimlerdir?

  Rehinli alacaklı: Rehin alacaklısı tüzel kişiliğe sahip sermaye şirketi niteliğindeki kredi kuruluşları, kooperatifler ile kredili satış yapan gerçek kişi ve tüzel kişilerdir.

 • Ticari İşletme Rehninin Kapsamı:
 • Ticaret Ünvanı ve İşletme Adı:
 • Menkul İşletme Tesisatı:
 • Ticari işletme ve esnaf ayrımını kim belirler?

  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun [TTK] 11’inci maddesine göre, “ticari işletme”, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir. Ticari işletme ile esnaf işletmesi arasındaki sınır, Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenir.

  İşletme adı Rehnedilebilir mi?

  Kural olarak rehnin zorunlu unsurları, ticaret unvanı, işletme adı ve menkul işletme tesisatıdır. TİRK’de 4952 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonucunda, sanayi işletmelerinin taraf olduğu ticari işletme rehni sözleşmelerinde, sadece ilgili krediyle satın alınan menkul işletme tesisatı da rehnedilebilir.

  Ticari işletmenin mal varlığı hangi unsurlardan oluşur?

  Malvarlığı unsurları ise, m. 11.3´te gösterilmiştir: duran malvarlığı, işletme değeri, kiracılık hakkı, ticaret unvanı ile diğer fikri mü̈lkiyet hakları (marka, patent, know how, işletme adı, alan adı (domain name)=taciri, işletmeyi ve ürünlerini diğerlerininkilerden ayırmaya yarayan ad ve işaretler ile sınai ve fikri …

  Esnaflar için uygulanacak ticari hükümler nelerdir?

  Esnaflara uygulanacak ticari hükümlerse;

  • Ücret isteme.
  • Faiz isteme.
  • İşletme adı kullanma.
  • Hapis hakkını kullanmada kolaylık.
  • Ticari işletme rehnine tabi olma.
  • Esnaf odasına kaydolma.

  Tacir ile esnaf arasındaki ayrım nelerdir?

  Bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten kişiye tacir denir[2].İster gezici olsun ister bir dükkânda veya bir sokağın belirli yerlerinde sabit bulunsun, ekonomik faaliyeti sermayesinden fazla bedenî çalışmasına dayanan ve geliri Cumhurbaşkanı kararı ile her yıl belirlenen sınırı aşmayan ve sanat veya …

  Ticari işletme rehni nasıl sona erer?

  Ticarî işletme rehni, alacağın sona ermesi veya ticarî işletmenin ilgili sicilden silinmesi ile sona erebilir. Alacak sona ermiş ise, yükümlü işletme sahibi rehnin sicilden terkini sağlamasını rehinli alacaklıdan talep edebilir. Alacağın sona ermesi kendiliğinden ticarî işletme rehnini sona erdirmez.

  Ticari işletme rehni hakkı ne zaman doğar?

  Rehin hakkının doğumu: Madde 5 – Rehin hakkı ticari işletme sahibinin veya kredi müessesesinin veya alacaklının yazılı talebi üzerine ticari işletmenin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Esnaf ve Sanatkar Siciline tescil ile doğar.