Ticaret odasına kayıt için gerekli evraklar nelerdir?

Ticaret Odası Kaydı Nasıl Yapılır?

  • Ticaret Odası Kaydının Yapılması İçin Gerekli Olan Evraklar.
  • İmza Beyannamesi.
  • Tabu fotokopisi ve kira kontratı
  • Ticari defterin noter tasdikli kısmının aslı ve fotokopisi.
  • Nüfus kağıdı fotokopisi.
  • Odadan alınan matbu dilekçe.
  • Taahhütname.

Oda Sicil kayıt Belgesi Nedir?

Oda Sicil Kayıt Sureti; firmaların bağlı bulunduğu (üyesi olduğu) Odayı gösteren resmi kanıt niteliği taşıyan ve alındığı tarihten itibaren 3 ay geçerli olan belgedir. Firmaların ünvanı, adresi, Odaya kayıt tarihi, firma yetkilileri ve faaliyet konusu gibi bilgileri içerir.

Ticaret odasına kayıt olmak ne kadar?

Kayıt için şahsın kendisinin gelmesi gerekmektedir. Odamıza yatırılacak kayıt masrafı 528,50.-TL ile 598,50.-TL arasıdır. 5362 Sayılı yasaya istinaden Ticaret Siciline ve Ticaret Odasına sadece bilanço esasına göre defter tutan hakiki şahıslar kayıt olabilir.

Hem ticaret odası hemde esnaf odasına kayıt olunur mu?

Ticaret, sanayi ve deniz ticaret odalarına kayıtlı olanlar esnaf ve sanatkarlar odalarına kaydedilemezler. Esnaf ve sanatkarların, aynı çalışma bölgesi içinde aynı meslek kolunda, farklı iki odaya birden kayıt yaptırmaları söz konusu değildir. Bu nedenle çalışma bölgesindeki oda kaydı yeterlidir.

Ticaret odası kaydı şart mı?

Esnaf ve sanatkârlar, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren durumlarını otuz gün içinde bağlı bulundukları sicile tescil ve Sicil Gazetesinde ilan ettirmekle yükümlüdürler. Sicil marifetiyle de ilgili odaya kayıtları gerçekleştirilir. Sicil ve oda kaydı zorunlu olup; isteğe bağlı değildir.

Oda kayıt belgesi nasil alınır?

Oda Sicil Müdürlüğü Islak İmzalı Belge Hizmetleri: Oda Sicil Müdürlüğü tarafından düzenlenen Oda Sicil Kayıt Ve Faaliyet Belgesi, İhale Belgesi (G Bendi), İngilizce Oda Sicil Kayıt Ve Faaliyet Belgesi ,Ticaret Sicil Gazetesi Tasdiki, hizmetlerini online olarak internet üzerinden ıslak imzalı talep ederek hizmetinizi …

Oda kayıt belgesi nereden alınır?

Faaliyet belgesi almak için ilk olarak iş yeri sahibinin bağlı olduğu ticaret odasına gitmesi gerekir. Burada belli bir ücret ödedikten sonra faaliyet belgesini alabilir. Belge talep işlemleri ücret karşılığı gerçekleşir. Ayrıca başvuru esnasında ticaret sicil numarasının istenildiği söylenebilir.

Ticaret odasına kayıt olmak ne işe yarar?

Üyelerimizi ilgilendiren konularda, örf ve teamül kararlarının alınması, Mevzuat değişiklikleri ve ticari hayatı ilgilendiren duyurularımızdan ivedi bir şekilde haberdar edilme, Odamız yayınlarından faydalanma, Başarılı firmaların ödüllendirilmesi.

Ticaret Odasına ne zaman kayıt olunur?

Ticaret Sicili’ne tesçil ve ilanını yapılan tüm gerçek ve tüzel kişi tacir veya sanayicinin, bu tescil ve ilandan itibaren (Bir ay) içinde -ilgili- Oda’ya da kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Kayıt zorunluluğunu bir ay içinde yerine getirmeyenler, odalar tarafından re’sen kaydedilir ve durum kendilerine tebliğ edilir.