Taşeronluk sözleşmesi nedir?

Taşeron (Alt İşveren) Sözleşmesi Asıl işveren ile alt işveren arasında yapılan sözleşmeye alt işverenlik sözleşmesi denir. Asıl işveren ile alt işveren arasında yazılı olarak yapılan alt işverenlik sözleşmesi, hüküm ihtiva etmesi açısından birtakım hususları içermelidir.

İşveren hangi durumlarda asıl işinin bir bölümünü alt işverene verebilir?

Ancak asıl işin bölümünün “işletmenin ve işin gereği” veya “teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler” olması halinde alt işverene verilmesi olasıdır.” görüşündedir. Başka bir anlatımla işletmenin ve işin gereği ancak teknolojik nedenler var ise göz önünde tutulur.

İşveren Altişveren ilişkisi hangi durumlarda geçersiz sayılır?

Başka bir anlatımla işletmenin ve işin gereği ancak teknolojik nedenler var ise göz önünde tutulur. Dolayısıyla, söz konusu hükümdeki şartlar gerçekleşmeden asıl işin bölünerek alt işverene verilmesi halinde, asıl işveren-alt işveren ilişkisi geçersiz olacaktır.

Asıl iş bölünerek alt işverene verilebilir mi?

a) İşletmenin ve işin gereği, b) Teknolojik sebeplerle uzmanlık gerektirmesi, şartlarının birlikte gerçekleşmesi hâlinde bölünerek alt işverene verilebilir. (4) Asıl işin bir bölümünde iş alan alt işveren, üstlendiği işi bölerek bir başka işverene veremez.

Asıl iş veren alt işveren ilişkisi nedir?

Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı …

4a kamu işçisi ne demek?

4a: SSK’ya pirim ödemesi yapan kişileri kapsar. Bu da bir iş yerinde sözleşmeli olarak çalışan kişilerin çalışma alanlarını ifade eder. 4a sistemi 5510 sayılı yasa kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu altında yer alır.

696 sayılı KHK kimleri kapsıyor?

24.12

Alt işveren belgeleri nereye verilir?

(1) Alt işveren, kendi işyeri için Kanunun 3. Maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre bildirim yapmakla yükümlüdür. (2) Alt işveren, işyerinin tescili için şekli Bakanlıkça belirlenen işyeri bildirgesi ile birlikte 6. Maddede belirtilen belgeleri bölge müdürlüğüne verir.