Tapu memurunun hatası nasıl düzeltilir?

Madde 1027- İlgililerin yazılı rızaları olmadıkça, tapu memuru, tapu sicilindeki yanlışlığı ancak mahkeme kararıyla düzeltebilir. Düzeltme, eski tescilin terkini ve yeni bir tescilin yapılması biçiminde de olabilir. Tapu memuru, basit yazı yanlışlıklarını, Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelik uyarınca re’sen düzeltir.

Arsa tapusu iki kişi üzerine olur mu?

Tapunun iki kişinin üzerine olması için akrabalık koşulu bulunmuyor. Akraba olmayan kişilerde ortak tapu alabiliyor. Tapunun iki kişi üzerinde olması durumunda ortak tapu krediside kullanılabiliyor. Tapunun iki kişi üzerine olması durumu hisseli tapu olarak da adlandırılıyor.

Miras kalan arsa nasıl bölünür?

Bu adımların başında Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak ya da notere giderek veraset ilamı alınması vardır. Ardından veraset ilamında payların açıkça belirtildiği görülecektir. Bu belgeyle birlikte, söz konusu arsanın bulunduğu belediyeye gidilmelidir. Belediyeden Emlak Vergi Beyannamesi alınmalıdır.

Tapu kaydında düzeltim davası nedir?

Taşınmazların, kadastro tespiti ya da tapuya tescili sırasında mülkiyet hakkı sahibinin adı, soyadı, baba adı gibi kimlik bilgilerinin kayda eksik ya da hatalı işlenmesi nedeniyle oluşan mağduriyetin giderilmesi için tapuda kayıt düzeltme davası açılmaktadır. …

Tapuda isim düzeltmesi nasıl yapılır?

Tapuda isim düzeltme davası Tapuda isim tashihi için tapunun ait olduğu gayrimenkulün bölgesinde bulunan Sulh Hukuk Mahkemelerine başvuru yapılması gerekmektedir. İlgili bölgede Sulh Hukuk Mahkemesi yok ise Asliye Hukuk Mahkemelerine de başvuru yapılabilmektedir.

Bir tapu 4 kişi üzerine olur mu?

Tapu birden fazla kişi üzerine olabilir mi? Tapu, bir kişi üzerine olabileceği gibi birden fazla kişi üzerine de düzenlenmiş olabilir. Bu durumda tapu, bir taşınmaz üzerinde birden fazla kişi ya da ortağın mülkiyet hakkına sahip olduğunu belirtir. Bu şekilde birden fazla maliğin düzenlendiği tapuya hisseli tapu denir.