Takdiri indirim nedenleri nedir?

Takdirim indirim nedenleri; failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki davranışları, yargılama sürecindeki davranışları, Cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri ve diğer nedenlerdir.

Sonuç ceza nasıl belirlenir?

(5) Yukarıdaki fıkralara göre belirlenen ceza üzerinden sırasıyla teşebbüs, iştirak, zincirleme suç, haksız tahrik, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı ve cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebeplere ilişkin hükümler ile takdiri indirim nedenleri uygulanarak sonuç ceza belirlenir.

Takdiri indirim ne demektir?

Takdiri indirim, diğer bir deyişle iyi hal indirimi, takdir hakkı olaya uygun kullanıldığında bir ceza indirimi nedeni olarak cezanın bireyselleştirilmesini sağlayan önemli bir ceza hukuku kurumudur.

Hakim ceza verirken alt ve üst sınırı nasıl belirler?

“(1) Hakim, somut olayda; a) Suçun işleniş biçimini, b) Suçun işlenmesinde kullanılan araçları, Göz önünde bulundurarak, işlenen suçun kanuni tanımında öngörülen cezanın alt ve üst sınırı arasında temel cezayı belirler.”

Türk ceza Kanununun 62 maddesinde yer verilen takdiri indirim nedenleri hangi teori ilişkindir?

Takdiri indirim nedenleri sınırlı sayıda değildir. Bunun sonucu olarak da 5237 sayılı TCK’nın, tıpkı mülga 765 sayılı TCK’da olduğu gibi takdiri indirim nedenleri yönünden sınırlayıcı sistemi değil, serbest değerlendirme sistemini benimsediği kabul edilmektedir.

62 1 ne demek?

TCK madde 62 ve Gerekçesi Madde 62- (1) Fail yararına cezayı hafifletecek takdiri nedenlerin varlığı halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine, müebbet hapis; müebbet hapis cezası yerine, yirmibeş yıl hapis cezası verilir. Diğer cezaların altıda birine kadarı indirilir.

Teşdiden ceza verilmesi ne demek?

teşdit: şiddet ve kuvvet verme. sağlamlaştırma. arttırma. genel olarak; eğer sanık suçu işlerken birden fazla ağırlaştırıcı sebebi birlikte gerçekleştirmişse cezanın şiddeti de artacak demektir ve bu durumda hakim, hükmü tefhim ederken; “takdiren ve teşdiden” diye başlar cümleye.

Iyi hal indirimi ne?

İyi hal indirimi, yargılama sonucunda cezalandırılmasına karar verilen failin, verilen cezanın yasa ile belirlenen “failin geçmişi, sosyal ilişkileri, yargılama sırasındaki tutum ve davranışları” gibi nedenlerle indirilmesidir.

Iyi halli ne demek?

Cezaları yüksek güvenlikli cezaevlerinde veya kapalı cezaevlerinin yüksek güvenlikli kısımlarında infaz edilen hükümlüler, toplam cezalarının 1/3’ünü bu cezaevlerinde “iyi halli” olarak geçirip koşullu salıverilmelerine 3 yıl veya daha az süre kalınca açık cezaevine geçiş hakkını kazanabilirler.

Adli para cezası en fazla kaç taksit olur?

Adli Para Cezası Taksitlendirilebilir mi Taksit süresi iki yılı geçemez ve taksit miktarı dörtten az olamaz. Kararda, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen adlî para cezasının hapse çevrileceği belirtilir.

Tehlike ve zarar suçları ayrımı suçun hangi unsuruna göre ayrılmaktadır?

9.5. Tehlike Suçları Suçun oluşumu bakımından bir zararın meydana gelmesinin aranmadığı, sadece zarar tehlikesinin oluşmasıyla yetinilen suçlara ise, tehlike suçları denilmektedir. Tehlike suçları somut tehlike ve soyut tehlike suçları olarak ikiye ayrılmaktadır.