Tahakkuk esasına göre vergilendirme nedir?

Tahakkuk esası ilkesinde, gelir veya giderin miktar veya mahiyet itibariyle kesinleşmiş olması yani geliri veya gideri doğuran işlemin eksiksiz tekemmül etmesinin yanı sıra, miktarının ve işlemden kaynaklanan alacağın veya borcun ödeme şartlarının da belirlenmiş olması gereklidir.

Gelir vergisi Kanunu kazanç türlerinden hangisi için tahakkuk esasına benimsemiştir?

Buna göre; ticari ve zirai kazançların vergilendirilmesinde tahakkuk esası; ücret, serbest meslek kazancı, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratların vergilendirilmesinde tahsil esası benimsenmiştir. Tahakkuk Arapça kökenli bir sözcüktür.

Tahakkuk esası neye dayanır?

Hesap dönemi içerisinde ticari ve zirai kazancın tespitinde tahakkuk esası dikkate alınır. Kısaca açıklamak gerekirse tahakkuk ilkesi, gelir ile giderlerin alındıkları ya da yapıldıkları anda gerçekleşmiş sayılması ve bunların ilgilendirdikleri dönemin finansal tablorında yer almasıdır.

Gelir türlerinden hangisi vergiyi doğuran olay tahakkuk esasına göre belirlenir?

Bilanço esasına dayalı olarak gelir vergisi ödeme durumundaki gerçek kişiler, defter tutmak durumundadırlar ve bu vergi yükümlüleri için vergiyi doğuran olay “tahakkuk” esasıdır. İkinci sınıfa dahil gerçek kişiler, ticari faaliyetlerini “işletme defteri”ne “tahakkuk” ilkesine göre kaydederler.

Tahakkuk eden gelir ne demek?

Tahakkuk kelimesi daha çok bir muhasebe terimi olarak kullanılmaktadır, Bir borcun veya bir ödemenin veya bir alacağın belgelere dayalı olarak kesinleşmesi yani tahsil edilebilir veya ödenebilir hale gelmesine tahakkuk adı verilir.

Gelir vergisine konu olan kazanç ve iratlar nelerdir?

Gelir Vergisine tabi olan kazançlar; bilumum ticari kazançlar, ücretler, serbest meslek icrasından elde edilen kazançlar, zirai kazançlar, menkul sermayelerden elde edilen iratlar, gayrimenkul sermayelerden elde edilen iratlar ve bilumum diğer farklı kazanç veya iratlar olarak ifade edilebilir.

Stopaj gider yazılır mi?

Kiraladığınız iş yeri bir gerçek kişiye ait ise; kira tutarını brütleştirerek %20 stopaj yapacaksınız, sonrasında da hem kira bedelini hem de stopaj tutarını gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider yazacaksınız.

Nakit esası ve tahakkuk esası teorileri hangi kavramı açıklamaktadır?

Bu iki kavramı tanımlayacak olursak, tahakkuk esasına göre tutulan muhasebede kayıtlar, ekonomik faaliyet gerçekleştiği zaman oluşturulur. Nakit esası ise nakit el değiştirdiğinde kayıtlar oluşturulur. Yani bir satış gerçekleştiğinde fatura kesildiği anda muhasebe kayıtları oluşturulur ve firma kârlılığı hesaplanır.

Muhasebede dönemsellik ilkesi bilançodaki hangi hesap kodları ile muhasebeleştirilir?

Bilançonun 18–28-38-48 numaralı hesap grupları da dönemsellik ve tahakkuk ilkesinden bahsedilir. Peşin ödenen ve ödendiği anda ilgili gider hesaplarına kaydedilmesi gereken gelecek aylara ait giderleri izlemek için kullanılır. Gelecek aylarla ilişkili olup peşin ödenen giderler bu hesabın borcuna kaydedilir.