Site yöneticinin görevleri nelerdir?

Site Yönetiminin Görevleri

  • Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi.
  • Ana taşınmazın gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması
  • Ana taşınmazın sigorta ettirilmesi.

Apartman yöneticisi ne iş yapar?

*Yönetici, kat malikleri kurulunun kararlarını protokolleri, yapılan ihtar ve tebligatın özetini ve tarihlerini ve bütün giderleri, deftere tarih sırasıyla yazmaya ve bu defteri ve giderlerin belgeleriyle diğer bütün belgeleri bir dosyada saklamaya mecburdur.

Site yöneticisi nedir?

Site ve apartman yöneticileri, Kat Mülkiyeti Kanunu 38. maddesi uyarınca kat maliklerine karşı bir vekil gibi sorumlu olup yöneticilik görevini ifa ettiği sırada temsil ettiği kimselerin çıkarlarını koruyacak önlemleri almakla yükümlüdür. 6098 sayılı TBK’nın vekilin sorumluluğuna ilişkin hükümleri yönetici-kat maliki …

Site yöneticisi tek başına karar alabilir mi?

Peki, apartman yöneticisi tek başına karar alabilir mi? Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince, apartman yöneticisinin görevi tek başına karar almak değil; Kat malikleri tarafından verilen kararları yerine getirmek oluyor.

Site yönetimi ile ilgili nereye şikayet edilir?

Kat malikleri ve site yönetimi arasında yapılacak değerlendirme toplantıları ve site yönetimine yapılan uyarılar dikkate alınmıyorsa site yönetimi şikayeti için Sulh Hukuk Mahkemesi’ne konu ile alakalı bir suç duyurusu yapılır ve gerekli işlemler başlatılabilir.

Site yönetim Plani zorunlu mudur?

Yönetim planı kat mülkiyeti kanunun 28. Kat mülkiyeti kanununda kat malikleri arasındaki ilişkiler düzenlenmiş olmasına rağmen kat mülkiyetine konu olan gayrimenkullerin hepsinin kendine özel durumları olabileceğinden ayrıca yönetim planı hazırlanması kanun tarafından zorunlu tutulmuştur.

Apartman yöneticisinin yetki ve sorumlulukları nelerdir?

Apartman Yöneticisinin Görevleri ve Yetkileri Nelerdir?

  • Kat malikleri kurulunca verilen kararlar uygulanmalı.
  • Apartmanın korunması, bakımı, onarımı ve güvenlik önlemleri için tedbirler alınmalı.
  • Apartmanın sigorta yaptırılması.

Apartman yöneticisinin görev süresi ne kadar?

Apartman yönetimi görev süresi Haberi İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az olamıyor. Kat malikleri kanununa belirtilen maddeye göre, apartman yönetimi her sene yapılan kat malikleri kurulu toplantısında yeninde seçiliyor.

Site yöneticisi maaş alır mı?

· Yönetici, yönetim planında veya kendisiyle yapılan sözleşmede bir ücret tayin edilmemiş olsa bile, kat maliklerinden uygun bir ücret isteyebilir.

Site yönetici hakları nelerdir?

Yönetici ne iş yapar? Kat maliklerince alınan kararları uygular. Apartman veya sitenin bakımı, korunması ve gerektiğinde onarımını yapar. Genel yönetim işleriyle ilgili aidatların toplanmasını sağlar, aidat toplanamadığı takdirde ödemeyen kat maliki hakkında yasal işlemleri başlatır.

Site yönetimi toplantı yapmadan karar alabilir mi?

Ayrıca kanunun 30. Maddesine göre kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar verir. Yani apartman yöneticisi kendi başına karar alamaz. Apartman yöneticisinin kendi başına karar almak gibi bir görevi bulunmuyor.

Site yönetimine gelen cezayı kim öder?

Bu ceza işverene yazılır. Dolayısıyla cezayı ödeyecek olan binadaki bağımsız bölüm malikleridir.