Şirket ortağa borç verebilir mi?

Gerek anonim, gerekse limited şirket ortaklarının şirketten borçlanabilmesi tamamen yasaklanmamış, belli şartlara bağlanmıştır. Buna göre, ortakların şirkete sermaye taahhüt borcu yoksa ve şirketin serbest yedek akçelerle birlikte kârı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde ise ortaklara borç verilebilir.

Şirket borç alabilir mi?

Limited şirkette ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Şirket, borç ve yükümlülükleri dolayısıyla sadece malvarlığıyla sorumludur.

Faizle borç vermek suç mu?

Tefecilik suçunun hareket unsuru, kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para verme işlemidir. İzin alınarak faiz karşılığında ödünç para verilmesi eylemi suç olmayacaktır.

Bir şirket başka bir şirkete borç verebilir mi?

Şirketin belirli koşullarda ortaklarına borç verebileceği hususu TTK’da düzenlenen bir husus olsa da yukarıda belirttiğimiz gibi ortakların şirkete yahut grup şirketlerinin birbirlerine borç vermesi hususunda TTK’da herhangi bir düzenleme bulunmuyor.

Yönetim Kurulu Başkanı şirkete borç verebilir mi?

4.2. Yönetim Kurulu Üyeleri Yönünden Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan ve TTK m.393’de sayılan yakınları şirkete nakit borçlanamazlar. Bu kişiler için şirket kefalet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz.

Yönetim Kurulu Üyesi şirkete borç verebilir mi?

Para veren kişiye ne denir?

İnsanlara kayıt dışı ve yüksek vadeli borç para veren kişilere tefeci denir. Tefecilik diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de yasal değildir.

Birisine borç verdim alamıyorum ne yapmalıyım?

Borç verdiğimiz bir kişi borcunu ödemiyorsa mahkemeye başvuru yapma hakkımız bulunmaktadır. Alacak davası veya icra talebi yoluyla alacağımızı talep edebiliriz.