Sermaye Ödemesi nakit yapılabilir mi?

Taahhüt edilen sermaye ne zaman ödenir? Anonim şirketler için kuruluş sırasında nakit sermayenin ¼’ü, sonraki 24 ayda ise kalan tutar ödenmelidir. Sermaye artışlarında nakit arttrılan bölümün çeyreği tescilden önce ödenir.

Sermaye taahhüdü yoluyla sermaye artırımı nedir?

Sermaye taahhüdü yoluyla artırımda sermaye artırımına katılmayı taahhüt eden kimseler tarafından şirkete, ayni veya nakdi yeni sermaye getirilerek sermaye artırılır. İkinci koşul ise bilançoda sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonların bulunmamasıdır.

Sermaye taahhüdü nasıl yerine getirilir?

Sermaye taahhüdünün yerine getirilmesine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanununun (TTK) 344’üncü maddesi uyarınca, nakden taahhüt edilen payların itibarî değerlerinin en az yüzde yirmibeşi tescilden önce, gerisi de şirketin tescilini izleyen yirmidört ay (esas sözleşme ile bu süre kısaltılabilir) içinde ödenir.

Şirket kuruluş aşamasında şirket sahip ya da sahiplerinin taahhüt ettikleri sermayenin ödenen kısmı ile henüz ödenmemiş kısmı arasındaki farka ne ad verilmektedir?

İşletme sahip veya sahiplerinin işletmeye yapmış oldukları sermaye yatırımları taahhütleri ile henüz ödenmemiş sermaye arasındaki fark ödenmiş sermayedir.

Sermaye taahhüt borcu nasıl ödenir?

Ödeme nakden olabileceği gibi ortağın şirketten olan alacağına karşı mahsubu suretiyle sermaye taahhüt borcunun ödenmesi mümkündür. T.T.K.’nun 129’uncu maddesine göre, bir ortağın sermaye taahhüt borcunu yerine getirmemesi durumunda ortağın temerrüt faizi ödemesi gerekmektedir.

Ödenmemiş sermaye varken sermaye artırımı yapılabilir mi?

TTK’nın 456/1’inci maddesi gereği iç kaynaklardan yapılan artırım hariç, payların nakdî bedelleri tamamen ödenmediği sürece sermaye artırım kararı alınamaz. Ancak sermayeye oranla önemli sayılmayan tutarların ödenmemiş olması sermaye artırımını engellemez.

Anonim Şirketlerde iç kaynaklardan sermaye artırımı nedir?

İç kaynaklardan sermaye artırımı, şirkete yeni bir mal varlığı değeri girmeden, şirketin zaten sahip olduğu kaynaklarının sermayeye eklenmesi yoluyla sermayenin artırılmasıdır. Bu durumda artan esas sermayeyi temsilen ya yeni paylar ihdas edilecektir ya da zaten var olan payların nominal değerleri artırılacaktır.

Sermaye taahhüdü yerine getirilmezse ne olur?

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde, Türk Ticaret Kanununun 129. maddesi uyarınca zamanında ifa edilmeyen, ödenmeyen taahhüt edilen sermaye para ise, 128’inci madde gereğince tazminat hakkına halel gelmemek şartıyla, şirket ihtarda bulunarak taahhüdün geç yerine getirilmesi sebebiyle uğradığı zararın tazminini …

Sermayenin taahhüt edilmesinden ne anlaşılır?

Türk Ticaret Kanunu’nun 482. maddesinde sermaye koyma borcunun yerine getirilmemesinin sonuçları konu edilmektedir. 482/1’e göre “Sermaye koyma borcunu süresi içinde yerine getirmeyen pay sahibi, ihtara gerek olmaksızın, temerrüt faizi ödemekle yükümlüdür.”

İşletme ortaklarının kuruluş aşamasında taahhüt ettikleri sermaye tutarı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Buna göre, gerek anonim şirketlerin kuruluşunda gerekse sermaye artırımı sırasında ortaklar taahhüt ettikleri nakdi sermayenin itibari değerlerinin en az % 25’ini şirketin ticaret siciline tescilinden önce ödemek zorundadırlar. Burada nakdi sermaye taahhüdü söz konusu olduğu için bu tutar peşin olarak ödenmelidir.

En az 50.000 TL ana sermaye ile kurulan ortakların borçlarından dolayı yalnızca ortaya koydukları sermaye kadar sorumlu bulunan şirkete ne ad verilir?

Görüldüğü üzere Yeni TTK m. 329 maddesinde anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız mal varlığıyla sorumlu bulunan şirket olarak tanımlanmıştır.