Satış sözleşmesinin temel özellikleri nelerdir?

Satış sözleşmesi, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 207. maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır: “Satış sözleşmesi, satıcının, satılanın zilyetlik ve mülkiyetini alıcıya devretme, alıcının ise buna karşılık bir bedel ödeme borcunu üstlendiği sözleşmedir.” Tanımdan da anlaşılacağı üzere, satış sözleşmesinin en temel …

Haksız şartlar nelerdir?

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 5.maddesine göre; “Haksız şart; tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dâhil edilen ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dü- rüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme şartlarıdır.

Satış sözleşmesinin unsurları nelerdir?

Sözleşmenin Unsurları Bir sözleşmenin esaslı unsurları, o sözleşmenin mevcut olabilmesi için mutlak surette bulunması gerek olan unsurlardır. Sözleşmede bu unsurlar; “satılan şey”, “semen” ve “tarafların satılan şey ile semenin mübadele edilmesi (değiştirilmesi) hususundaki anlaşmaları”dır.

Sözleşme özgürlüğü hangi hususları kapsar?

SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ VE SINIRLARI Özgür olan her bireyin borç ilişkilerini, dilediği gibi düzenleyebil- mesini ve bireyin kendi davranışlarının sınırlarını yine kendi kendine bulmasını1 ifade eden irade özerkliği2 kavramı ile hukuki işlem tarafları kendi bağımsız iradelerini ortaya koymaktadırlar.

Sözleşme özgürlüğü ilkesi doğrultusunda atipik sözleşmeler nedir?

TÜRK BORÇLAR KANUNU’NDA DÜZENLENMEMİŞ (İSİMSİZ) SÖZLEŞMELER Borçlar Kanunu’nun özel hükümlerinde ve özel kanunlarda düzenlenmemiş sözleşmelere isimsiz veya atipik sözleşmeler denilmektedir. Kanunun bir sözleşmeyi sadece ismen zikretmiş olması, onun isimli sözleşme sayılmasını gerektirmez.

Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Nelerdir?

Haksız Şartın Koşulları a) Tüketici müzakere edilmeksizin sözleşmeye dâhil edilmiş olmalıdır. b) Tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde, dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe yol açıyor olmalıdır.

Haksız Şart denetimi nedir?

Haksız Şart Denetimi Madde düzenlemesine göre genel olarak kullanılmak üzere hazırlanmış tüketici sözleşmelerinde bulunan haksız şartların sözleşmeden çıkarılması veya sözleşmenin kullanılmaması için gerekli önlemleri almak için görevlendirilmiştir.

Bir sözleşmenin esaslı unsurları nelerdir?

Satış sözleşmesinin temel özellikleri nelerdir?

Satış sözleşmesi, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 207. maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır: “Satış sözleşmesi, satıcının, satılanın zilyetlik ve mülkiyetini alıcıya devretme, alıcının ise buna karşılık bir bedel ödeme borcunu üstlendiği sözleşmedir.” Tanımdan da anlaşılacağı üzere, satış sözleşmesinin en temel …

Satış Sözleşmesinde Mülkiyet ne zaman geçer?

Satılan şeyin mülkiyeti, tarafların bu hususta anlaşmış olmalarıyla, yani satış sözleşmesinin yapılmış olmasıyla hemen alıcıya geçmez. Mülkiyetin alıcıya geçebilmesi için menkullerde “zilyetliğin devri” işleminin yapılması gerekir (Medeni Kanun madde 763).

Mesafeli Satış sözleşmesi Nasıl Olmalı?

Mesafeli satış sözleşmesi hazırlanırken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

  1. Taraflar. Satıcı ve tüketicinin kim olduğu, adresi, fatura bilgisi vs. ayrıntılı olarak yazılmalıdır.
  2. Konu.
  3. Ödeme.
  4. Teslimat.
  5. Mücbir sebep.
  6. Satıcının sorumlulukları.
  7. Alıcının sorumlulukları.
  8. Sipariş.

Satış sözleşme yazılı olmak zorunda mı?

Genel olarak Sözleşme, ticari ilişkinin yazılı olarak hukuki alt yapısını belirlemektir şeklinde ki ifademize rağmen genel kural olarak sözleşmenin belirli bir kaç tür hariç yazılı olarak yapılmasının bir zorunluluğu bulunmamaktadır.

Satış Sözleşmesi Türleri Nelerdir?

Bunlar; satılanın niteliğine göre satış sözleşmeleri, örnek üzerine satış sözleşmeleri, beğenme koşuluyla satış sözleşmeleri, mülkiyeti saklı tutma kaydıyla satış sözleşmeleri, kısmi ödemeli satış sözleşmeleri, artırma yoluyla satış sözleşmeleri olarak ifade edilebilir.

Mülkiyeti saklı tutma Sözleşmesinde Mülkiyet ne zaman geçer?

Sicile kayıt gerçekleşmediği takdirde, mülkiyeti saklı tutma sözleşmesi geçerli olmaz. Dolayısıyla satılanın mülkiyeti, zilyetliğin devriyle birlikte alıcıya geçer.

Noter satışı kaç yıl geçerli?

Gerek Borçlar Kanunu, gerekse de diğer özel kanunlarda “satış vaadi sözleşmeleri” ile ilgili olarak özel bir zamanaşımı süresi öngörülmemiştir. Bu nedenle, Borçlar Kanunu 125 nci maddesindeki 10 yıllık süre bu tür sözleşmeler içinde geçerlidir. Zamanaşımı; kural olarak; sözleşmenin düzenlendiği tarihte başlar.

Mesafeli satış sözleşmesi borcu nedir?

29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 17. maddesine göre, satıcı malın tüketiciye teslimine kadar oluşan hasar ve kayıptan sorumludur. Yani malın örneğin kargo firmasında ürünün zarar görmesi, hasara uğraması, kırılması veya kaybolması hallerinden tüketici sorumlu tutulamaz.

Mesafeli satış sözleşmesi cezası nedir?

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda veya Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket eden elektronik ticaret siteleri hakkında aykırılığı tespit edilen her bir işlem, Ön Bilgilendirme Formu veya Mesafeli Satış Sözleşmesi için **iki yüz Türk Lirası** idari para cezası uygulanır.