Rehin alacaklısı kimler olabilir?

Rehin hakkı ancak aşağıdaki taraflar arasında kurulabilir: Rehin alacaklısı kredi kuruluşu ile rehin veren tacir, esnaf, çiftçi, üretici örgütü veya serbest meslek erbabından herhangi biri, Rehin alacaklısı esnaf ile rehin veren esnaf.

Ticari işletme Rehnine dahil edilmesi zorunlu unsurlar nelerdir?

Kural olarak rehnin zorunlu unsurları, ticaret unvanı, işletme adı ve menkul işletme tesisatıdır. Ticari işletmeye özgülenen ihtira beratları, markalar, modeller, resimler ve lisanslar gibi sınaî haklar ise ihtiyari unsurlardır; zira bunların biri veya birkaçı rehnin kapsamı dışında bırakılabilir.

Ticari işlemlerde rehin hakkı ne zaman kurulmuş sayılır?

MADDE 17 – (1) Ticari işletme ve esnaf işletmesinin tamamı üzerinde rehin kurulması hâlinde, rehnin kuruluşu anında işletmenin faaliyetine tahsis edilmiş olan taşınır ve taşınmaz varlıklar rehnedilmiş sayılır.

Taşınır rehin sicili aleni midir?

Buna göre, rehinli taşınır sicili, mevzuatı uyarınca kendi özel sici- line tescili zorunlu olanlar dışındaki taşınır varlıklar üzerinde Ticari İşlem- lerde Taşınır Rehni Kanunu uyarınca tesis edilecek rehinlere ilişkin tescil, terkin, değişiklik gibi tüm iş ve işlemlerin elektronik ortamda gerçekleşti- rildiği ve …

Tapuda rehin listesi ne demek?

Bir alacağa teminat olmak şartıyla, alacağın tahsil edilememesi durumunda alacaklıya verilen eşya veya hakka rehin adı verilir. Eksik ödeme olması durumunda, alacaklı rehin edilen eşyanın nakde çevrilmesini ve alacağının karşılanmasını talep edebilir.

Ticari işletme rehni nasıl sona erer?

Ticarî işletme rehni, alacağın sona ermesi veya ticarî işletmenin ilgili sicilden silinmesi ile sona erebilir. Alacak sona ermiş ise, yükümlü işletme sahibi rehnin sicilden terkini sağlamasını rehinli alacaklıdan talep edebilir. Alacağın sona ermesi kendiliğinden ticarî işletme rehnini sona erdirmez.

Ticari işlemlerde taşınır rehni kanununa göre aşağıdakilerden hangisi üzerinde rehin hakkı tesis edilmesi mümkündür?

Kanun’da sayıldığı üzere rehin hakkı, şu varlıklar üzerine kurulabilecektir: Alacaklar, çok yıllık ürün veren ağaçlar, fikri ve sınai mülkiyete konu haklar, hammadde, hayvan, her türlü kazanç ve iratlar, kira gelirleri, kiracılık hakkı, sarf malzemesi, stoklar, tarımsal ürün, ticaret unvanı veya işletme adı, ticari …

Ticari işlemlerde taşınır rehni kanununa göre ne üzerinde rehin hakkı tesis edilmesi mümkündür?

Ticari işletmelerin mevcut veya müstakbel taşınır varlıkları üzerinde rehin hakkı kurulabileceği gibi, bu varlıkların getirileri üzerinde de rehin hakkı kurulabilmesi mümkündür.