Patente haciz konur mu?

Türk Patent Enstitü (TPE)’deki Markalar Sicili’ne kaydedilmiş ve tescil edilmiş bir markanın haczi konusunda, İcra ve İflâs Kanunu’nda bir hüküm yer almamaktadır.

Marka haczi nedir?

Tescilli veya tescilsiz bir marka üzerindeki hak borçlandırıcı veya tasarrufi işlemlere konu olabilir. Haciz işlemi sadece tescilli markalar için değil tescilsiz markalar için de söz konusudur. Haciz işleminin uygulanabilmesi için markanın tescilli olması şart değildir.

Icra gib sorgusu nedir?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Sorgusu Zira borçlumuz muhatabın şahsına ait işyeri gelir idaresi başkanlığı sistemlerinde görülmekte ve buraya yapılacak olan alacak talepleri genellikle sonuç vermektedir.

Dernek malları haczedilebilir mi?

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu m.82/1-1’e göre; “Devlet malları ile mahsus kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar” haczedilemez. Devlet aleyhine icra takibi yapılabilir, ancak devlet malları haczedilemez. Bu bakımdan derneklerin malları (örn. Kızılay’ın malları), vakıfların malları haczedilebilir.

Tescilli marka haczedilebilir mi?

Söz konusu madde hükümleri uyarınca, tescilli bir marka işletmeden bağımsız olarak haczedilebilir. Markanın haczi ve satışı ile ilgili usul 556 Sayılı KHK ve KHK Uygulama Yönetmeliğinde yer almadığından, uygulanacak usul konusunda 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu (“İİK”) hükümleri geçerlidir.

Hacizli marka devredilebilir mi?

Marka üzerindeki takyidatlar devire engel teşkil etmediğinden hacizli veya rehinli markanın da devri mümkündür.

Marka işletmeden ayrı olarak haczedilebilir mi?

Marka Taşınır Mal mıdır?

Zira marka, işletmeden bağımsız bir ekonomik değere sahip, iktisaden değerlendirilebilir, maddi hukuk açısından işletmeden bağımsız olarak devri mümkün gayri maddi bir maldır.

Icra dosya durumu infaz ne demek?

İcra dairesine borcun takibi için teslim edilen alacağın tahsilatı esasında icra dosyasını oluşturmaktadır. İcra dosyasının meydana gelmesi ile birlikte başlayan sürecin sonu icra dosyasının infazı ile sonuçlanmaktadır. Diğer bir deyişle icra dosyası, icra dosyasının infazı ile birlikte kapanmış sayılır.

E devlet haciz sorgulama nasıl yapılır?

E-devlet’e TC Kimlik numaranızı ve şifrenizi girdikten sonra hizmet listesine tıklayın. Listede yer alan işlemler arasından ‘Banka Hesaplarına Uygulanan Elektronik Haciz Sorgulama’ linkine tıklayın.

Dernek borçlarından kim sorumludur?

Dernek yönetim kurulu üyelerince tüzüğe uygun veya aykırı olarak alınan tüm borçlarda öncelikli muhatap dernek tüzel kişiliğidir.

Patente haciz konur mu?

Türk Patent Enstitü (TPE)’deki Markalar Sicili’ne kaydedilmiş ve tescil edilmiş bir markanın haczi konusunda, İcra ve İflâs Kanunu’nda bir hüküm yer almamaktadır.

Icrada satılamayan mallar ne olur?

Malların ikinci artırımda da satılamaması halinde, sürenin bitiminden itibaren 6 ay içinde pazarlık suretiyle satış yapılır. Bu şekilde de mallar satılmazsa, satılamayan mallar bir tutanak düzenlenmek suretiyle borçluya geri verilebilir. Borçluya geri verilmeyen malların satış işlemine yeniden devam edilir.

Menkul haczi nasıl yapılır?

Menkul haczi talebi borçların ödenmemiş olması halinde başvurulabilmektedir. Menkul, taşınabilir eşyaları ve malları ifade eder. Haciz işlemlerinin başlatılabilmesi için ise öncelikli olarak alacaklı olan şahsın İcra Müdürlüklerine başvurması gerekmektedir. Bu aşamada takip talebinde bulunulur.

Tescilli marka haczedilebilir mi?

Söz konusu madde hükümleri uyarınca, tescilli bir marka işletmeden bağımsız olarak haczedilebilir. Markanın haczi ve satışı ile ilgili usul 556 Sayılı KHK ve KHK Uygulama Yönetmeliğinde yer almadığından, uygulanacak usul konusunda 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu (“İİK”) hükümleri geçerlidir.

Tescilli marka rehin edilebilir mi?

Marka tescil edildiği mal ve hizmetlerden bir kısmı için devredilebilir, ancak tescil edildiği mal veya hizmetlerin bir kısmı üzerinde rehin tesis edilemez . Marka Rehninin Şekli. Dolayısıyla marka üzerinde kurulan rehnin geçerli olabilmesi için sözleşmenin yazılı şekilde yapılması gerekmektedir.

Icra dosyası e devletten ne zaman silinir?

İcra borcumu ödedim, ama E-Devlet’te halen icra kaydı görünüyor. Bu kaydı nasıl sildirebilirim? İcra dosyasına ödeme yapıldıktan sonra ilgili İcra Dairesi / Müdürlüğü tarafından dosyanın kapatılmasına müteakip, E-Devlet’teki UYAP kaydı kendiliğinden değişecektir.

Hacizli mali Alacakli alabilir mi?

Haciz koyduran alacaklı, mahcuzu ihaleye girip satın alabilir. Kendisinden önce gelen başka alacaklı bulunmaması halinde, alacağı oranında satış bedeli ödemekten kaçınabilir. Başka haciz bulunması halinde sıra cetveli yapılması gerekir.

Icra müdürü hangi nitelikteki Hacizli malların satışına her zaman karar verebilir?

İlgili hükme göre icra müdürü, kıymeti hızla düşen veya mu- hafazası masraflı olan malların satılmasına her zaman karar verebilir. İflâs hukuku bağlamında pazarlık suretiyle satış işlemi, taşınır malların yanında alacaklıların bu hususta karar vermeleri halinde taşınmaz mallar bakımından da mümkündür (İİK m.241).

Taşınır haczi nasıl yapılır?

Taşınır malların haczi bulundukları yerde ve haciz tutanağına işlenmek suretiyle yapılmaktadır. Otomobil gibi araçların haczi ile değerli taşınırların haczi bu kuralın istisnasını oluşturur. Araçların haczi, kayıtlı oldukları trafik siciline haciz müzekkeresi yazılması ve bu sicile şerh düşülmesi suretiyle yapılır.

Araç haczi taşınır mı?

Hacizli aracın alınması ve satılması mümkündür. Ancak hacizli aracı alan kişi, araç üzerindeki haczi de kabul ederek satın almış olur. Araç üzerinde rehin hakkının tesis edilmesi de mümkündür. Böyle bir durumda rehin hakkının sona ermesiyle birlikte araç rehin kaldırma işleminin yapılması gereklidir.