Özel nitelikli kişisel verilerin işlenebileceği durumlar nelerdir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre; “kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvelik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri” …

IP verileri ne kadar saklanır?

Yine bu Kanuna dayanarak hazırlanan İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8 / b maddesi erişim sağlayıcıyı trafik bilgisini 1 yıl saklamakla yükümlü tutmaktadır.

Kişisel verilerin silinmesi tanımı nedir?

MADDE 8 – (1)Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları kimlerdir?

Hastaneler, klinikler, poliklinikler, eczaneler, özel muayenehaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri, tüp bebek merkezleri, estetik merkezleri, tıp merkezleri, tıp laboratuvarları, engelli ve yaşlı bakım merkezleri, fizyoterapistler, diyetisyenler, psikolojik danışmanlar vb.

TCKN özel nitelikli kişisel veri midir?

Bu önlemlerin alındığı çoğu durumda özel nitelikli kişisel veriler de (sağlıkla ilgili veriler vb.) dahil olmak üzere pek çok kişisel verinin (TC kimlik no, ad, adres, işyeri, seyahat bilgileri gibi) işlenmesi kaçınılmazdır.

Resmi belgeler kaç yıl saklanır?

Türk Ticaret Kanunu’nda defter ve belgelerin saklanma süresi 10 yıl olarak belirlenmiştir.

İnternet geçmişi kaç yıl saklanır?

Kişisel Verilerin Saklama Sürelerinin Yer Aldığı Kanunlar 6563 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde ise 3 yıl , Hukuki ilişki son erdikten sonra 10 Yıl.

İnternet trafiği ne kadar saklanır?

Site trafiği Yer sağlayıcı için getirilen yükümlülüklerden biri de site trafik bilgilerinin saklanmasıdır. Kanuna göre bu bilgiler en az bir yıl saklanmak zorundadır. Trafik bilgileri; siteye eriştiğiniz zaman, kullandığınız ip adresiniz, eriştiğiniz sayfa bilgileridir.

Hassas kişisel veriler nelerdir?

Özel kişisel veriler (Hassas Veriler) olarak ise; Sağlık verileri, Adli Veriler, Sabıka Kayıtları, Biometrik Veriler (Parmak izi , Retina ), Dernek/Vakıf/Sendika üyelikleri, kişinin Dini/Siyasi/Felsefi görüşleri sayılabilir.

Hassas bilgi türleri nelerdir?

Hassas Veri Nedir?

  • Irkı ve etnik kökeni,
  • Siyasi düşüncesi ve felsefi inancı,
  • Dini, mezhebi veya diğer inançları,
  • Kılık ve kıyafeti,
  • Dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,
  • Sağlık ve cinsel hayatına ilişkin bilgileri,
  • Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili verileri ve.
  • Biyometrik ve genetik verileri.

Şirketin ticaret ünvanı kişisel veri midir?

ÖRNEK: Bir şirketin ticaret unvanı ya da adresi gibi tüzel kişiliğe ilişkin bilgiler (gerçek bir kişiyle ilişkilendirileceği durumlar hariç) kişisel veri sayılmamaktadır. Kişisel veri olabilmesi için bilginin, kimliği belirli Page 11 ya da belirlenebilir gerçek bir kişiye ilişkin olması gerekmektedir.

Şirket Telefonu kişisel veri midir?

Çağrı merkezi hizme- ti veren firma, çağrı merkezini telefonla arayan kişi- lerin kişisel verilerini kendisi adına değil bu hizmet kapsamında şirket adına işlemekte olup veri işleyen statüsündedir.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenebileceği durumlar nelerdir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre; “kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvelik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri” …

Fotoğraf kişisel veri midir?

Kişisel Verileri Koruma Kanuna göre fotoğraf özel nitelikli kişisel veri grubuna mı girer? Hemen cevaplayayım kesinlikle hayır. KVK Kurumu tarafından yayınlanan Mart 2018 tarihli KVKK da “G. Yani özel nitelikli olan veri fotoğraf değil kılık kıyafet verisidir.

Konum bilgisi kişisel veri midir?

Konum verisi, Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelikte “Kamuya açık elektronik haberleşme hizmeti kullanıcısına ait bir cihazın coğrafi konumunu belirleyen ve elektronik haberleşme şebekesinde veya elektronik haberleşme hizmeti aracılığıyla işlenen …

Kişisel veriler ne kadar süre muhafaza edilir?

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az 3 (üç) yıl süreyle saklanır.

Aşağıdakilerden hangisi kişisel verilerin işlenme şartlarındandır?

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Internette fotoğraf paylaşmak suç mu?

Kişinin fotoğrafının izinsiz olarak sosyal medyadan paylaşılması Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme (TCK Md. 136, 137) suçunu oluşturur. Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak başkasına veren , yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

KVKK kapsamında kişisel veriler nelerdir?

Bu kapsamda, gerçek bir kişinin motorlu taşıt plakası, mülakat sonuçları, kullandığı elektronik cihazların IP adresleri, ses ve görüntü kayıtları, konum bilgisi, adli sicil kaydı, kredi kartı ekstreleri, sosyal medya beğenileri, parmak izleri vb. bilgiler de kişisel veri 1 Page 10 olarak tanımlanabilmektedir.

Veriler silinecek ne demek?

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Veri sorumlusu, kişisel verilerin anonim hale getirilmesiyle ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür.