Olağan genel kurul toplantısına kimler katılır?

Genel kurula katılacaklar ve hazır bulunanlar listesinde şu hususlara yer verilmesi zorunludur.

  • Nama yazılı payların sahipleri,
  • Bakanlık temsilcisi,
  • Yönetim kurulu,
  • Ortak olmayan temsilciler,
  • Gözlemci,
  • Hamiline pay sahipleri,
  • İntifa hakkı sahipleri,
  • Tevdi edilen temsilci,

Limited şirket genel kurul çağrısı nasıl yapılır?

Şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yapılacak ilanla toplantıya çağrının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, ortaklara toplantı günü ve gündemin, ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin pay defterinde yer alan ortaklara, iadeli taahhütlü mektupla gönderilmesi de gerekir.

Anonim şirket yönetim kurulunun devredilemez görev ve yetkileri nelerdir?

“(1) Yönetim kurulunun devredilemez ve devralınamaz görev ve yetkileri şun- lardır: a) Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi. b) Şirket örgütünün belirlenmesi. c) Muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finan- sal plânlama için gerekli düzenin kurulması.

Olağan Genel kurul toplantısı yapılmazsa ne olur?

Bu süre içinde durum düzeltilmezse, mahkeme şirketin feshine karar verir.” şeklindeki düzenlemesi uyarınca genel kurul yapılmamasının sonucunda asliye ticaret mahkemesince hükmedilebilecek “şirketin feshine ilişkin karar verilmesi” şeklinde bir yaptırımı bulunmaktadır.

Anonim şirketlerde genel kurul toplantısına kimler katılabilir?

2.1. TTK m.415 uyarınca, genel kurul toplantısına, yönetim kurulu tarafından düzenlenen “hazır bulunanlar listesi”nde adı bulunan pay sahipleri katılabilir. Ancak, giriş kartının verilmesinden sonraki bir tarihte hamiline yazılı pay senedini devraldığını ispatlayan pay sahipleri de genel kurula katılabilirler.

Limited şirkette genel kurul toplantı gününden en az kaç gün önce çağırılır?

Genel kurul müdürler tarafından toplantıya çağrılır. (6102 sayılı TTK Md.617 (1)) Genel kurul, toplantı gününden en az onbeş gün önce toplantıya çağrılır. Şirket sözleşmesi bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir. (6102 sayılı TTK Md.617 (2))

Genel kurul çağrısı nasıl yapılır?

Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde* ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır.

Anonim şirketlerde yönetim kurulunun görevleri nelerdir?

Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri kanun veya şirket esas sözleşmesi altında; şirketi yönetmek, yönetim teşkilatını belirlemek, bütçeyi hazırlamak, yıllık faaliyet raporunu düzenlemek, muhasebe ve finans denetimi yapmak, şirket defterlerini tutmak, şirketin sermaye kaybına uğraması veya borca batık hale gelmesi …

Anonim ortaklık genel kurulun devredilemez yetkileri nelerdir?

Genel kurul aşağıda belirtilen görev ve yetkilerini bir başka organ veya kişilere devredemez:

  • Esas sözleşmenin değiştirilmesi.
  • Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görevden alınması ile ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi ve ibraları hakkında karar verilmesi.

Etki kuralı nedir?

Doktrinde “etki kuralı”, yapılan çağrı usulüne, gündemin ilanına ve genel kurula katılım haklarına aykırılıkların kararın alınmasına etkili olması olarak tanımlanmaktadır[7]. Davacı TTK’nın 446’ncı maddesinde sayılan aykırılıkların kararın alınmasına etkisini ispatla yükümlüdür.

Anonim şirkette oy hakkı ne zaman doğar?

Oy hakkı, payın, kanunen veya esas sözleşmeyle belirlenmiş bulunan en az miktarının ödenmesiyle doğar (TTK m.435). Oy hakkı payın taahhüt edilmesiyle değil, kanunda veya esas sözleşmede öngörülen tutarın ödenmesiyle doğar.