Mülkiyeti muhafazalı satış nedir?

Mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış sözleşmesi, sözleşmeye konu olan taşınır mülkiyetinin, sözleşmeyle belirli yâda belirlenebilir satış bedeli tamamen ödeninceye kadar satıcıda kalmak koşuluyla yapılan bir satış sözleşmesidir ki; bu sözleşme türünde satıcı, bedel ödeninceye kadar malik kalmaya devam eder.

Mülkiyet karinesi ne demek?

a.Mülkiyet Karinesi (TMK 985): Bir taşınır malın zilyedi onun maliki sayılır. bulundurup, başkasının mülkiyet karinesinden yararlanan kişi, nakliyeci, depocu gibi mala başkası için zilyet olabileceği gibi, mal üzerinde sınırlı bir ayni hak veya şahsi hak sahibi bir fer’i zilyet de olabilir.

Mülkiyeti saklı tutmak ne demek?

Satış konusu taşınır malın alıcıya teslim edilmesine rağmen, mülkiyetin, ancak bedelin tamamen ödenmesi halinde geçeceğinin ve bu vakte kadar mülkiyetin satıcıda kalacağının kararlaştırıldığı satışa, mülkiyeti saklı tutma kaydıyla satış sözleşmesi denir.

Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda zilyetliğin devri ne demek?

“3065 sayılı Kanunun (3/c)maddesinde, mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda, zilyetliğin devri de teslim sayılmıştır. Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda alıcıya teslim edilen taşınır malın mülkiyeti satıcının üzerinde bırakılır.

Zilyetlik karinesi ne demektir?

Bir şey üzerinde fiili hakimiyeti bulunan kimse onun zilyedi oluyor. Taşınmaz üzerindeki irtifak haklarında ve taşınmaz yüklerinde hakkın fiilen kullanılması zilyetlik sayılıyor.

Zilyetlik karinesinden kimler yararlanabilir?

Fer’i Zilyet, Malı kendisine bizzat teslim etmiş olan Kişinin Mülkiyet Karinesinden yararlanır. Ayrıca Fer’i Zilyet, Malı kendisine teslim etmiş olan Kişi, Mülkiyeti bir başkasına devrederse, Edinen Kişi lehine olan Mülkiyet Karinesinden de yararlanabilir.

Mülkiyeti saklı tutma satışı nerede yapılır?

Madde 764 – Başkasına devredilen bir malın mülkiyetinin saklı tutulması kaydı, ancak resmî şekilde yapılacak sözleşmenin devralanın yerleşim yeri noterliğinde özel siciline kaydedilmesiyle geçerli olur.