Mülkiyet hakkının türleri nelerdir?

Mülkiyet hakkı, hakkın konusu olan eşyanın cinsine göre “taşınır mülkiyeti” ve “taşınmaz mülkiyeti” olmak üzere 2’ye ayrılır.

Mülkiyet hakkı ne tür bir haktır?

Mülkiyet hakkı, kapitalist ekonomik kurallarının hakim olduğu bölge, sistem veya devletlerde; taşınır (menkul) ya da taşınmaz (gayrimenkul) bir eşya üzerinde hak sahibine kullanma (usus), yararlanma (fructus) ve tasarruf (abusus) yetkisi veren, hukuk düzeninin sınırları içinde kullanılabilen, mutlak ve ayni bir haktır.

Sınai mülkiyet hakları nedir kısaca?

Sınai mülkiyet hakları; marka, patent, tasarım, faydalı model ve coğrafi işaretler gibi buluşların ve yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına ticaret alanında üretilen ve satılan malların üzerlerinde, üreticisinin veya satıcısının ayırt edilmesini sağlayacak işaretlerin sahipleri …

Mülkiyet hakkı neleri kapsar?

Kişiler, sahip oldukları malları hukuki düzen içerisinde kendi iradesine göre kullanma, o mallardan yararlanma ve tasarruf etme yetkisine sahiptir. Taşınır ya da taşınmaz tüm mallar üzerinde bulundurulan bu yetkiye “mülkiyet hakkı” denir.

Mülkiyet hakkı sahibine hangi tür yetkileri tanıyan haktır?

Hukuken tam hâkimiyet sağlayan hak, mülkiyet hakkı olarak tanımlanır. Roma Hukukundan günümüze ulaşan anlayışa göre, mülkiyet hakkı sahibine üç yetki tanır. Bu yetkiler; kullanma (usus), yararlanma (fructus) ve tasarruf (abusus) yetkileridir.

Mülkiyet hakkı ilkesi nedir?

demektedir: “1. Herkesin tek başına veya diğerleri ile birlikte mülkiyet sahibi olma hakkı vardır. 2. Kimse keyfi bir biçimde mülkünden mahrum bırakılamaz. (Cf.

Sınai haklar nelerdir?

Sanayide ve tarımdaki buluşların, yeniliklerin, ilk uygulayıcıları adına; ürün veya hizmetin üretilen ve satılan malların üzerlerindeki üreticisinin veya satıcısının ayırt edilmesini sağlayan işaretlerin sahipleri adına kayıt edilmesini sağlayan haklar Sinai Haklar olarak ifade edilir.

Sinai haklar nedir kısaca?

“Sınaî Mülkiyet”, genel tanımı ile sanayide ve tarımdaki buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına; ticaret alanında üretilen ve satılan malların üzerlerindeki üretici veya satıcısının ayırt edilmesini sağlayacak işaretlerin sahipleri adına tescil edilmesini ve böylece …

Mülkiyet hakkı temel hak mıdır?

Mülkiyet, kişinin eşya üzerinde hâkimiyet kurmasıyla oluşan ilişkiyi ifade etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin 1961 ve 1982 Anayasalarında mülkiyet hakkı temel bir hak olarak düzenlenmiştir. 1961 ve 1982 Anayasalarında mülkiyet hakkının kamu ve toplum yararı amacıyla sınırlanabileceği hüküm altına alınmıştır.