Miras hukuku hangi hukuka girer?

Miras Hukuku: Bireyin ölümünden sonra mallarının, alacaklarının ve borçlarının durumunu düzenleyen medeni hukuk dalıdır.

Hukuk sistemi kaça ayrılır?

Hukuk çeşitli ayrımlara tabi tutulur. Bu ayrımlar “İdeal Hukuk ve Pozitif Hukuk”, “Ulusal Hukuk ve Uluslararası Hukuk”, “Maddi Hukuk ve Biçimsel Hukuk” ve “Kamu Hukuku ve Özel Hukuk” şeklindedir.

Kamu hukuku bölümleri nelerdir?

Kamu Hukuku Bölümü

  • Anayasa Hukuku.
  • Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku.
  • Genel Kamu Hukuku.
  • Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi.
  • Hukuk Tarihi.
  • İdare Hukuku.
  • Mali Hukuk.
  • Milletlerarası Hukuk.

Kamu hukuku ve özel hukuk dalları nelerdir?

Kamu hukuku yönetilenler ve yönetenler(devlet) arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk koludur. Özel hukuk bireylerin ve bunların oluşturdukları toplulukların birbirleriyle olan ilişkilerini eşitlik ve irade serbestisi esaslarına göre düzenleyen kurallardan oluşan hukuk dalıdır.

Hısımlık hangi hukuka girer?

“4721 sayılı Türk Medenî Kanununun ikinci kitabı olan Aile Hukukunun ikinci kısmını Hısımlık Hukuku oluşturmaktadır. Hısımlık Hukuku ise Soybağı Hukuku ve Aile Topluluğu Hukuku bölümlerinden oluşmaktadır.

Medeni hukuk neleri düzenler?

Medeni Hukuk, Özel Hukukun en kapsamlı alanlarından birisini oluşturmakta olup, kişilerin doğumundan ölümüne kadar şahıs ve malvarlığıyla ilgili bütün ilişkilerini, ayrıca kişilerin ölümünden sonraki bazı ilişkilerini de düzenleyen bir hukuk dalı olarak tanımlanmaktadır.

Türkiye hangi hukuk sistemi içerisinde yer alır?

ÖZEL HUKUK. Dünyada başlıca dört hukuk sistemi vardır; Kıta Avrupası, Anglo-Sakson, İslam ve Sosyalist Hukuk Sistemleri. Türk hukuk sistemi yazılı biçimde derlenmiş olan Kıta Avrupası hukuk sistemine dahildir.

Mali hukukun alt dalları nelerdir?

Mali hukuk, kamu hukukunun bir alt dalıdır. Bu dal, vergi ve harcama hukuku olmak üzere ikiye ayrılır. Vergi hukuku da özel vergi hukuku ve genel vergi hukuku olarak alt ayrıma tabi tutulur.

Özel hukukun alt dalları nelerdir?

Özel hukukta herkes kendi iddiasını ispatlamak zorundadır. Özel hukukta kimse re’sen icra yetkisine sahip değildir. Özel Hukukun Dalları Şunlardır: Medeni Hukuk; b) Borçlar Hukuku; c) Ticaret Hukuku; d) Devletler Özel Hukuku; e) İş Hukuku; f) Medeni Usul Hukuku; g) İcra ve İflas Hukuku.