Meslekte kazanma gücünün yüzde kaçını kaybettiğinde malul sayılmaktadır?

ç) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az `’ını kaybettiği, Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalılar malul sayılır.

Meslekte Kazanma Gücü Kaybı nelerdir?

Hukuka aykırı bir olay veya haksız eylem sonucu bedensel zarara uğrayan kişinin iyileşemeyip yaşam boyu sakat kalması durumuna., İş Hukukunda ve Sosyal Güvenlik Yasalarında “sürekli işgöremezlik”, uygulamada ve Yargıtay kararlarında “beden gücü kaybı” veya “çalışma gücü kaybı” ya da “meslekte kazanma gücü kaybı” …

Maluliyet raporu nasıl alınır?

Başvuru Nereye ve Nasıl Yapılır? Bu durumun tespiti için bağlı bulunulan sosyal güvenlik il müdürlüğü/merkezlerinin ilgili servislerine bir dilekçe ile başvurulması gerekmektedir. İlgili servislerce, durum bildirir sağlık kurulu raporlarının temin edileceği yetkili hastanelere sevk işlemi gerçekleştirilir.

Çalışma gücünün en az %10 oranında kaybetme haline ne ad verilir?

Tam iş göremezlik, sigortalının mesleğinde hiç çalışamaması hali olup, bu durum sigortalının meslekte kazanma gücünü yüzde 100 kaybettiğini gösterir. Kısmi iş göremezlik, sigortalının mesleğinde kazanma gücünü kısmen kaybetme halidir. En az yüzde 10, en fazla yüzde 99,99’unun yitirildiğini gösterir.

Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı hangi usulle tespit edilir?

5510 sayılı Kanunun 25/I. maddesi hükmünce, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını kaybettiği Kurum sağlık kurulunca tespit edilen sigortalı malul sayı- lacaktır10. Bu durumdaki sigortalılar çalışma gücü kaybı nedeniyle maluliyet tespiti talep edebilirler.

Iş göremezlik raporu yüzde kaç olmalı?

Sürekli iş görmezlik maaşı alabilmek için öncelikle en az yüzde 10 oranında mesleki anlamda kaybın yaşanması aranmaktadır. Bu tespit Sosyal Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık kurulları tarafından raporlamaktadır.

Maluliyet raporu yüzde kaç olmalı?

Malulen emekli olmak isteyen kişilerin en başta yukarıda da belirtildiği gibi işgücünün yüzde 60’ını kaybettiğine dair sağlık kurulundan rapor alması gerekmektedir. Ayrıca sigortalının en az 10 yıldan beri sigortalı olması ve 1.800 günlük prim ödemesi olması gerekir.

Maluliyet için nereye başvurulur?

Sigortalı veya sigortalının işvereni, maluliyet durumunun tespiti için sigortalının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya en yakın sosyal güvenlik il müdürlüğüne ya da sosyal güvenlik merkezine yazılı olarak başvurmalıdır.