Mecra irtifak hakkı ne demek?

Başkasının taşınmazından mecra geçirilmesine imkan veren bu maddenin öngördüğü hak, sahibine, o taşınmazdan yararlanma yetkisi sağlaması ve böylece malikin yararlanma yetkisini mecra geçiren kişi lehine sınırlaması bakımından irtifak hakları arasında yer almaktadır.

Eşyaya bağlı irtifak hakkı nedir?

Bir taşınmaz lehine tesis edilenlere eşyaya bağlı irtifaklar, belirli bir şahıs lehine tesis edilenlere de şahsa bağlı irtifaklar denir. Bazılarında eşyadan tam yararlanma hakkı (intifa hakkı), bazılarında sınırlı yararlanma hakkı (oturma, kaynak, geçit) bulunur. Bunlara olumlu irtifak hakları denir.

Milli Emlak irtifak hakkı nedir?

Milli emlak irtifak hakkı işlemleri! Devlete ait olan hazine taşınmazlara milli emlak deniyor. İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni verilmesi ile ilgili işlemler Milli Emlak Genel Müdürlüğü bünyesindeki Genel İrtifak Hakları ve Özel İrtifak Hakları Daireleri tarafından yürütülüyor.

Hakkı mecra ne demektir?

İşte yanıtı… Mecra hakkı nedir? Türk Medeni Kanununa göre; su, gaz, elektrik ve benzerlerinin mecraları, işletmenin bulunduğu taşınmazın dışında olsalar bile, aksine bir düzenleme olmadıkça o işletmenin eklentisi ve işletme malikinin malı sayılıyor.

Tapuda mecra ne demek?

Mecralar, bir arazinin altından veya üstünden geçen her şeyin ve arazideki yapıların o arazinin mütemmim cüzü ve bu sıfatla da mülkiyetlerinin arazi sahibine ait olması şeklindeki genel hukuk kuralının istisnalarından biri olup, kuvvet ve maddelerin taşınması ve dağıtımına yarayan teknik yapılardır.

Eşyaya bağlı olarak kurulabilen Irtifaklar nelerdir?

Eşyaya Bağlı İrtifaklar: Mutlaka kişiye bağlı olarak kurulmaları öngörülen intifa ve oturma hakkı dışındaki irtifak hakları, bir taşınmazda (yüklü taşınmaz), başka bir taşınmaz (yararlanan taşınmaz) lehine kurulabilir. Yararlanan taşınmaza kim sahipse, irtifak hakkına da o sahiptir.

Üst hakkı eşyaya bağlı irtifak şeklinde kurulabilir mi?

Üst hakkı belirli bir gerçek veya tüzel kişi lehine kurulabileceği gibi, eşyaya bağlı irtifak olarak da kurulabilir. Aksi kararlaştırılmış olmadıkça bu hak, devredilebilir ve mirasçılara geçer. Üst hakkı, bağımsız ve sürekli nitelikte ise üst hakkı sahibinin istemi üzerine tapu kütüğüne taşınmaz olarak kaydedilebilir.

İrtifak hakkı en fazla kaç yıl?

Özel kanunlarda belirtilen süreler hariç Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazları üzerinde 30 yıla kadar irtifak hakkı tesis edilmekte, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar üzerinde ise 30 yıla kadar kullanma izni verilmektedir.

Irtifak hakkı bedeli nedir?

Lehine irtifak sağlanan kişinin, o hak sebebiyle ödediği ücrete irtifak hakkı bedeli denmektedir. Bu bedel, irtifak hakkını veren kişiye ödenir. İrtifak hakkı bedel karşılığı olabileceği gibi, mal sahibi tarafından bedelsiz olarak da irtifak hakkı verilebilir.

Irtifak kamulaştırılmasında değer tespiti nasıl yapılır?

Yargıtay’ın benimsediği uygulamaya göre; önce taşınmazın tümünün değeri bulunur. Sonra bu irtifak sebebiyle taşınmazda meydana gelecek değer düşüklüğü oranı yüzde olarak belirlenir. Belirlenen bu yüzde oran taşınmazın tüm değeri ile çarpılarak irtifak değeri tespit edilir.