Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı nedir?

Korunması gerekli kültür varlığı, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş bilimsel ve kültürel açıdan özgün değer taşıyan yer üstünde, yer altında veya su altındaki bütün taşınır ve taşınmaz varlıklara …

Emlak vergisinde kültür payı ne kadar?

Bir diğer ismi ile taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına ait katkı payı, her yıl tahakkuk eden emlak vergisinin ’u oranında alınan bir katkı payıdır.

Taşınmaz kültür varlıkları emlak vergisi nedir?

Kültür Varlıkları Katkı Payı Nedir? Türkiye’nin 2014 yılında tanıştığı kültür varlıkları katkı payı kavramı, kültür varlıklarını korumak ve asıllarına uygun şekilde restore etmek için belediye sınırları içindeki gayrimenkullerden alınan emlak vergisinin ’unu ifade eder.

Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı satılabilir mi?

Madde 13 – Hazineye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olup, usulüne göre tescil ve ilan olunan, her çeşit korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlığı ile bunlara ait korunma sınırları dahilindeki taşınmazlar, Kültür ve Turizm Bakanlığının izni olmadan, gerçek ve tüzelkişilere satılamaz, hibe edilemez.

Kültür varlıkların tescilini hangi kurum yapar?

(3) Vakıflar Genel Müdürlüğünce tespiti yapılıp, koruma bölge kurullarınca değerlendirilerek tescil olunan taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülür.

2 grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı satılabilir mi?

Bu nedenle tapu kaydında I. veya II. grup kültür ve tabiat varlıkları koruma şerhi olan taşınmazların Kanunun 1/1 ve 1/3-d maddeleri kapsamında satışı KDV ye tabi olacaktır. Buna göre; söz konusu taşınmazların satışı durumunda satış tarihinden itibaren yedi gün içinde alıcı adına fatura düzenlemeniz gerekmektedir.

TKV katkı payı ne demek?

türkiye’nin 2014 yılında hayatına giren kültür varlıkları katkı payı kavramı, kültür varlıklarını korumak ve asıllarına uygun şekilde restore etmek için belediye sınırları içindeki gayrimenkullerden alınan emlak vergisinin %10’unu den geliyor. ev sahibi olunca haberdar olduğum vergi.

Emlak vergisi tutarı nasıl belirlenir?

İlgili yıl içerisinde gayrimenkulün asgari rayiç değerleri üzerinden bu oranlar kullanılarak o yıl için ödenecek tutar hesaplanmaktadır. Örnek olarak rayiç değeri 100.000 TL olan büyükşehir sınırlarındaki bir konut için ödenecek tutar, 100.000×2/1000 = 200 TL olarak hesaplanacaktır.

Taşınır kültür varlıklarının tasnif ve tescil sürecini hangi devlet kurumu yürütür?

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

2 grup tescilli yapılar nelerdir?

Grup Yapılar: Toplumun maddi tarihini oluşturan kültür verileri içinde tarihsel, simgesel, anı ve estetik nitelikleriyle korunması zorunlu yapılardır. 2. Grup Yapılar; Kent ve çevre kimliğine katkıda bulunan kültür varlığı niteliğindeki yöresel yaşam biçimini yansıtan yapılardır” (URL 2).