Kooperatif kuruluşunda hazırlanan ana sözleşme hangi bakanlığa gönderilir?

Maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ( Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine) verilecek ana sözleşmenin onaylanması ve kuruluşa izin verilmesini müteakip, kooperatif merkezinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ve ilan olunması ile tüzel kişilik kazanır.

Kooperatif ne anlama gelmektedir?

Kooperatif, insan ihtiyaçlarını karşılıklı yardımlaşma yoluyla giderilmesini sağlamak ve ortakların çıkarlarını korumak amacıyla oluşturulan ekonomik kuruluştur. Kooperatifler insanların ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle ve en az maliyetle karşılamak amacıyla kurulan tüzel kişilerdir.

Kooperatif üst kuruluşu nedir?

f) Üst kuruluş: Kooperatiflerin bir araya gelerek kurdukları kooperatif birliği, kooperatif merkez birliği ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğini, ifade eder.

Kooperatif ana sözleşmesi nedir?

Kooperatif ana sözleşmesi, kooperatif ortaklarının imzalayıp, noterde onaylattırmaları gereken; birbirleri için bağlayıcı nitelik taşıyan sözleşmeye deniyor.

Kooperatif nedir kaça ayrılır?

Kooperatifler gösterdikleri faaliyet alanı bakımından temel olarak tarımsal kooperatifler ve tarım dışı kooperatifler olmak üzere ikiye ayrılıyor. Tarımsal kooperatifler ihtiyaç duydukları zirai bilgilerin temininde ortaklarına yardımcı oluyor.

Kooperatif nasıl kurulur?

Kooperatif Nasıl Kurulur?

  1. Kooperatifler nasıl kurulur?
  2. Anasözleşmenin hazırlanması imzalanması ve tasdiki.
  3. Bakanlığa (veya İl Müdürlüğüne) verilecek dilekçe ve eklenecek belgeler.
  4. Bakanlığın (veya İl Müdürlüğünün) yapacağı inceleme ve izin.
  5. Kuruluş için kooperatifin tescil ve ilanı
  6. Taahhütname.

Kooperatif tacir sayılır mı?

Yeni Türk Ticaret Kanunu bakımından da ticaret şirketleri arasında sayılan kooperatiflerle ilgili ana düzenleme şüphesiz ki 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’dur. Tüm bu yasal düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde kooperatiflerin ticaret şirketi ve tacir olduğu açıkça görülmektedir.