Konsolosluklar stopaj öder mi?

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre; yabancı elçilik ve konsolosluklar tevkifat yapmakla yükümlü bulunan kurum ve kuruluşlar arasında olmadığından kira ve serbest meslek ödemeleri üzerinden tevkifat yapmalarına gerek bulunmamaktadır.

Hangisi gelir vergisinde diplomat muaflığı kapsamının dışındadır?

Yabancı devletlerin Türkiye’de bulunan elçi, maslahatgüzar ve konsolosları (Fahri konsoloslar hariç) ile elçilik ve konsolosluklara mensup olan ve o memleketin uyrukluğunda bulunan memurları, Türkiye’de resmi bir göreve memur edilenler bu sıfatlarından dolayı ve karşılıklı olmak şartiyle Gelir Vergisi’nden muaftırlar.

KDV de diplomatik istisnalar nelerdir?

Yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilik ve konsoloslukların vergi muafiyetine sahip diplomatik misyon şeflerine, diplomasi memurlarına, konsolosluklarda görevli misyon şeflerine ve meslekten konsolosluk memurlarına yapılan ve bedeli KDV dahil en az 50 TL olan (veya karşılıklılık ilkesi çerçevesinde …

Konsolosluklar kdv’den muaf mı?

3065 sayılı Kanunun (15/1-a) maddesine göre, karşılıklı olmak kaydıyla, yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına yapılan teslim ve hizmetler vergiden istisnadır.

Diplomat muaflığı hangi gelir unsuru içerisinde yer alır?

Gelir Vergisi Kanunu nun 15. maddesine göre Yabancı Devletlerin Türkiyede bulunan elçi, maslahatgüzar ve konsolosları (fahri konsoloslar hariç) ile elçilik ve konsolosluklara mensup olan ve o memleketin uyrukluğunda bulunan memurları, Türkiyede resmi bir görevle memur edilenler bu sıfatlarından dolayı ve karşılıklı …

Diplomatik istisnalar nedir?

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’ndaki “Diplomatik istisnalar” Türkiye’deki yabancı misyona mütekabiliyet(karşılıklılık) şartı gözetile- rek katma değer vergisi yönünden tanınan ayrıcalıklardır.Yabancı misyon, Türkiye’deki büyükelçilik, elçilik, başkonsolosluk, konsolosluk, muavin konsolosluk, konsolosluk …

KDV istisnası nasıl alınır?

Teşvik belgesi KDV muafiyet yazısını vergi dairelerinde alabilirsiniz. Yatırım teşvik belgesi bilgilerinizle birlikte vergi dairelerine müracaat ettiğinizde bu muafiyet yazısını kolaylıkla alabilirsiniz. Üstelik eskiden olduğu gibi teşvik belgesi, ekleri ve diğer belgeleri ibraz etmenize de gerek yoktur.

Katma değer vergisinde uygulanan ihracat istisnası nelerdir?

Katma Değer Vergisindeki ihracat istisnası, Kanunda yer alan şartlara uygun ol- arak, yurt dışına mal ve hizmet ihracatı yapan mükelleflere, yani ihracatçılara tanınan bir haktır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, buna göre istisnadan faydalanacak olanlar ihracatçılardır.