Kısa çalışma günleri kıdem tazminatını etkiler mi?

Kısa çalışma süresinde olduğu gibi nakdi ücret desteğinde geçen sürelerin de kıdem süresinden sayılması konusunda mevzuatta herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Birinci görüş, nakdi ücret desteği kapsamında geçen sürelerin kıdem tazminatı hesabına dahil edilmemesi yönündedir.

Işçinin icralık olması işvereni etkiler mi?

Hukuk Dairesi; işçi aleyhine birçok icra takibi başlatılması ve iş yerine birçok evrak gelmesi ve işlem yükü oluşturmasının geçerli nedenle fesih sebebi olduğuna hükmetti. Emsal kararla, iş arkadaşlarından sürekli borç isteyen ve adına peş peşe icra evrakları gönderilen işçi işten atılabilecek.

Iş yerinden maaşımı alamadım ne yapmalıyım?

İşten Çıktım, Maaşımı (Ücretimi) Alamadım Ne Yapmalıyım?

  1. İşçi, işyerinde çalışmayarak ücretinin ödenmesini bekleyebilir.
  2. İşçi haklı nedenle iş sözleşmesini feshederek, kıdem tazminatını, ödenmeyen ücretini ve ödenmeyen diğer işçilik alacaklarını talep ve dava edebilir.

Eski işyerinden maaşımı alamadım ne yapmalıyım?

Maaşı ödenmeyen işçinin istifa etsin veya etmesin önce işverene alacağının ödenmesi yönünde bir ihtarname gönderebilir. Bu ihtarname sonucunda maaşın ödenmemesi halinde ücret alacağı için dava açılmalıdır.

Kçö günleri kıdem tazminatını etkiler mi?

– Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) alınan sürenin, kıdem tazminatına esas sürenin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hususunda İş Kanununda açıklık bulunmuyor. Ancak yargı kararlarına göre, kısa çalışma ödeneği aldığınız dönemin kıdem tazminatınızın hesabında kıdem (çalışma) sürenize dahil edilmesi gerekiyor.

Pandemi ücretsiz izin kıdem tazminatı süresinden sayılacak mi?

Kıdem Süresi ve Ücretsiz İzin Çalışanların ücretli olarak kullandıkları yıllık izin ve mazeret izni izinlerde, işçi çalışmış gibi sayılır ve kıdem süresi bu izinlerden etkilenmez. Ya da işçinin talep edip işvereninden onay alarak ücretsiz olarak 1 ay izne çıkması durumunda, bu sürelerde kıdemi işlemez.

Icra borcu olan işçi işten ayrılırsa ne yapmak gerekir?

Ücretinden haciz kesintisi yapılmakta olan işçi işten ayrılırsa, ayrıldığına dair bildirimin de icra müdürlüğüne yapılması gerekir. İşçi işten ayrılırken eğer ihbar ve kıdem tazminatı tahakkuk etmişse, bunların da haciz kapsamında borca mahsuben işçiye değil icra müdürlüğüne ödenmesi gerekir.

İşçi maaşına haciz konur mu?

Kural olarak çalışan kişilerin maaş ve ücretleri kısmen haciz olunabilir. Maaş haczi için öncelikle borçluya yapılan icra takibinin kesinleşmesi gerekir. İcra takibi kesinleştikten sonra haciz aşamasına geçilir. Alacaklı, borçlunun icra müdürlüğü aracılığıyla SGK’ya kayıtlı olup olmadığının bilgisini ister.