Kent planlama ilkeleri nelerdir?

Genellik İlkesi.

 • Geniş Kapsamlılık İlkesi.
 • Uzun Süreli Olma İlkesi.
 • Zorunluluk İlkesi.
 • Nesnellik İlkesi.
 • Açıklık (Saydamlık) İlkesi.
 • Esneklik İlkesi.
 • Planlama aşamasında neler yapılır?

  Planlama süreci genellikle 6 aşamadan oluşur:

  1. Amaçların Saptanması
  2. Olanakların Araştırılması (Stratejik Planlama Süreci)
  3. Seçeneklerin Belirlenmesi ve Karşılaştırılması
  4. En Uygun Seçeneğin Belirlenmesi.
  5. Plan Hedeflerinin Saptanması
  6. Planın Denetimi.

  Kentsel bölgeleme yetkisi nedir?

  Kolluk ve Düzenleme Yetkileri Bölgeleme kentsel toprakların gelecekteki kullanma biçimini belirleyen bir planlama aracıdır. Niteliği yönünden bölgeleme yetkileri bazı durumlarda önleyici ve yasaklayıcı, bazı durumlarda da yönlendirici bir içerikte olabilmektedir.

  Planlama ilkeleri nelerdir?

  Planlamanın İlkeleri Başaran (1996: 44-46)’a göre bazı planlama ilkeleri şunlardır: Amaca uygunluk, bütünlük, ölçülebilirlik, geliştirilebilirlik, süreklilik, güvenirlilik, tutumluluk ve yalınlık.

  Ülkemizde kent planlamanın amaçları nelerdir?

  Esas olan ortak amaçlar, paralelinde en yüksek doyuma ulaşmaktır. Kent planlamasında, sosyal refah, sağlık, düzenli gelişme, etkenlik, estetik, doğanın ve tarihi eserlerin korunması gibi, üzerinde genellikle birleşilen birtakım ortak hedefler her zaman vardır.

  Ekolojik planlama ne demek?

  Ekolojik planlama, daha çok arazi kullanımına yöneltilmiş olan mekansal planlama süreci ile doğal kaynaklara yönelik etki değerlendirmesi süreci arasında bir bağ oluşturmakta ve doğal kaynakların etkili bir biçimde yönetilmesinin temelini oluşturmaktadır.

  Planlama aşaması nedir?

  Süreç Planlama Adımları Süreç planlaması, bir şirkette kullanılan iş süreçlerindeki adımların tanımlanmasını, belgelenmesini, gözden geçirilmesini ve iyileştirilmesini içerir. İlk adım, sürecin neyi başarması gerektiğini tanımlamaktır.

  Planlama kademesi nedir?

  Buna göre planlama kademeleri, üst kademeden alt kademeye doğru sırasıyla; Mekânsal Strateji Planı, Çevre Düzeni Planı, Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından oluşur. Mekânsal planlar, plan kademelenmesine uygun olarak hazırlanır.

  Bölgeleme ne demektir?

  bölgeleme (zoning) Belli amaçlarla bölgelere ayırarak toprak imarının denetlenmesi.

  Planlama arzusu ilkesi nedir?

  Planlama arzusu ilkesi Yöneticinin planlamaya inanması ve uygulamaya istekli olmasıdır.

  Genel planlama ilke ve esaslari nelerdir?

  Bu genel ilke ve esaslar aşağıdaki gibidir: a) Planlar, kamu yararı amacıyla yapılır. b) Planlar; pafta, gösterim, plan notları ve plan raporu ile bir bütündür. c) Planlar, kademesine ve ölçeğine göre ve yapılış amacının gerektirdiği ayrıntı düzeyinde kalmak koşuluyla alt kademedeki planları yönlendirir.