Kefalet nedir çeşitleri nelerdir?

Kefalet türleri TBK’nın 585-588 maddeleri arasında düzenlenmiştir. Buna göre kefalet türleri, adi kefalet, müteselsil kefalet, toplu kefalet, kefile kefil ve rücua kefalet olarak sıralanmıştır.

Kefalet sözleşmesi ne tür bir hukuki işlemdir?

Kefalet, hukuki işlem türleri yönünden bakıldığında, bir sözleşmedir. Kefalet güvence sağlama amacına yönelik sözleşmeler arasında yer alır. Başka bir deyişle, alacaklı ile kefil arasında kurulan kefalet sözleşmesine borçlu, yabancıdır: borçlu ile alacaklı arasındaki hukuki sözleşmeden farklı bir sözleşmedir.

Kefil nedir hukuk?

Prensip olarak kefil, borçlunun ödeme gücünü veya bir borcun ifasını garanti eder. Bir başka ifade ile kefalet bir akittir ki onunla bir kimse, borçlunun akdettiği borcun edasını temin etmeyi alacaklıya karşı taahhüt eder.

Kefil durumu ne demek?

Borçlu olan bir kişinin borcunu ödemediğinde onun yerine borçtan bizzat sorumlu olup borcu ödeyeceğini taahhüt eden kimse kefildir.

Kefalet parası ne kadar?

Kefalet aidatı; giriş aidatı ile aylık aidattan meydana gelir. Giriş aidatı; (1500) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutardır. Giriş aidatı, ilk taksiti kefalete bağlı görevde tam olarak alınan ilk maaş veya ücretten başlamak üzere dört eşit taksitte kesilir.

Kefalet hakkı ne demek?

Kefalet, alacaklının kendi hakkına kavuşmasını sağlama ihtiyacını karşılamak maksadıyla meşrû kılınmış bir teminat akdidir (Mevsılî, II, 166). Bu amaçla çelişmediği, hatta gerçekleşmesine katkıda bulunduğu için kefile kefalet ve müşterek kefalet câiz kabul edilmiştir (Mecelle, md. 626, 627).

Kefil müteselsil borçlu mudur?

Müşterek borçlu müteselsil kefil ise asıl borçlu ile aynı konumda oluyor. Yani borç ödenmediğinde banka ya da alacaklı, borcun tahsili için her iki tarafı da birinci mesul olarak görüyor. Müşterek borçlu müteselsil kefil bir bakıma borca ortak anlamına da geliyor.

Kefalet parası ne kadar 2020?

Kararda yer alan geçici maddeye göre kefalet limitleri 31 Aralık 2020 tarihine kadar, KOBİ tanımını haiz yararlanıcılar için azami 50 milyon lira, KOBİ tanımı dışında kalan tüzel kişi yararlanıcılar için ise azami 350 milyon lira olarak uygulanacak.

Kefalet nedir çeşitleri nelerdir?

Kefalet türleri TBK’nın 585-588 maddeleri arasında düzenlenmiştir. Buna göre kefalet türleri, adi kefalet, müteselsil kefalet, toplu kefalet, kefile kefil ve rücua kefalet olarak sıralanmıştır.

Kefalet sözleşmesi hangi şekle tabi?

Buna göre kefalet sözleşmesi noterde veya adi yazılı şekilde yapılabilir. Ancak sözleşmede kefilin, sorumlu olacağı azami miktarı, kefalet tarihini ve eğer müteselsil olarak kefalet olacaksa bu hususu kendi el yazısıyla yazmış olması gerekli ve zorunludur.

Kefalet sözleşmesi ne demek?

Özet : Kefalet sözleşmesi, kefilin alacaklıya karşı, borçlunun borcunu ifa etmemesinin sonuçlarından kişisel olarak sorumlu ol- mayı üstlendiği bir sözleşmedir.

Kefalet kaça ayrılır?

Nitekim kefalete elverişlilik açısından Hanefî doktrininde, “Özü gereği tazmin edilir”; “Başka bir sebeple tazmin edilir” ve “emanet” olmak üzere üç tür maldan söz edilir.

Kefaletname ne demek?

KEFÂLETNÂME. (ﻛﻔﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ) i. (Ar. kefālet ve Fars. nāme “yazılı şey” ile kefālet-nāme) Bir kimsenin kefil olduğunu gösteren belge, kefillik belgesi.

Kefalet sözleşmesi resmi şekle bağlı mıdır?

Maddesi Kefalet Sözleşmelerinde şekle ilişkin esasları düzenlemiştir. “Şekil” başlıklı madde şu şekilde kaleme alınmıştır: “Kefalet sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça ve kefilin sorumlu olacağı azamî miktar ile kefalet tarihi belirtilmedikçe geçerli olmaz.

Kefalet ne borcudur?

Kefilin borcunun başlıca unsuru, kefil olunan borcun aslıdır. Türk Borçlar Kanununun 589.maddesinin ikinci fıkrasında da kefilin borçlunun asıl borcundan sorumlu olduğu belirtilmiştir. Kefalet, asıl borcu güvence altına alan fer’i nitelikte bir borçtur.

Kefalet sözleşmesinin özellikleri nelerdir?

Kefalet sözleşmesi niteliği itibarı ile tek tarafa borç yükleyen ve ivazsız bir sözleşmedir. Kefalet borcu asıl borçtan bağımız bir para borcu olarak karşımıza çıkar. Yine kefalet sözleşmesinden kaynaklanan borç, tali (ikincil nitelikli) bir borç olma özelliği yanında, fer’i bir nitelik de taşımaktadır.

Kefalet hakkı kimde vardır?

a) Taraflar. Kefalet işleminin tarafları kefil ve alacaklıdır. Kefilin iradesinin kurucu bir rol üstlendiğinde görüş birliği vardır. Ekoller arasında tartışma konusu olan husus, lehine kefil olunan alacaklı tarafın iradesinin gerekli olup olmadığıdır.

Kefalet nasıl borçtur?

Kefilin borcu fer’i (bağımlı) ve tali (ikinci derecede-yan) bir borçtur. Kefilin borcu asıl borcun varlığına ve geçerliliğine bağlı olur. Kefilin, asıl borçludan daha fazla bir mükellefiyeti ve daha ağır sorumluluğu ola- maz. Kefalet alacağı asıl alacaktan bağımsız olarak temlik edilemez.

Kyk kredi kefaletname nereye gönderilecek?

Noterlerce hazırlanan kefaletname belgelerinin Kurumumuz genel müdürlük adresine (Söğütözü mahallesi 2176 sokak No: 25 Çankaya / ANKARA ) posta veya kargo yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.