Kaybolan bir insanın ne kadar yıl geçtikten sonra ölü sayılması gerekir?

Gaiplik kararı çıkarılacak kişi ölüm tehlikesi içinde kaybolmuşsa, gaiplik süresi kaybolma anından itibaren 1 yıldır. Eğer kişiden uzun süre haber alınamamışsa gaiplik süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Bu süreler sonunda yakınlar mahkemeye başvurma hakkına sahip olmaktadır.

Gaibin mirasçıları hangi süreler geçince mirası kesin olarak kazanır?

Miras Açılma Durumu

  • Gaiplik kararı ölüm tehlikesi ile verildiyse 5 yıl,
  • Uzun süredir kişiden haber alınamadıysa ve gaiplik kararı verildiyse 15 yıl müddetle teminat göstermek gerekir. Bu teminat sonucunda mirasçılar haklarını alırlar.
  • Gaip olan kişinin 100 yaşına gelmiş olması halinde teminat süresi de biter.

Ölüm tehlikesi içinde kaybolma halinde teminat suresi ne zaman işlemeye başlar?

Gaiplik kararı ölüm tehlikesi içinde kaybolma sebebi ile verilmişse, beş yıl, Uzun zamandan beri haber alamamak sebebiyle gaipliğe hükmedilmiş olması halinde, on beş yıl müddetle teminat göstermek yükümlülüğü vardır. On beş yıllık teminat süresi ise, gaipten alınan son haber tarihinde başlar.

Gaiplik kararı ne kadar sürede alınır?

Madde 33 – Gaiplik kararının istenebilmesi için, ölüm tehlikesinin üzerinden en az bir yıl veya son haber tarihinin üzerinden en az beş yıl geçmiş olması gerekir. Mahkeme, gaipliğine karar verilecek kişi hakkında bilgisi bulunan kimseleri, belirli bir sürede bilgi vermeleri için usulüne göre yapılan ilânla çağırır.

Ölüm tehlikesi içinde kaybolma halinde gaiplik kararı için en az ne kadar süre geçmelidir?

Bir kimsenin ölüm tehlikesi içinde kaybolması hâlinde mirasçıları olan kimseler tarafından yetkili sulh mahkemesine müracaatla kaybolan kimse hakkında gaiplik kararı verilmesi istenebilecektir. Böyle bir talepte bulunabilmek için, ölüm tehlikesinden itibaren en az bir sene geçmiş olması gerekir.

Ölüm tehlikesi içinde kaybolan bir kişinin gaipliğine karar verilmesi için ilan süresi ile birlikte hesaplandığında geçmesi gereken asgari süre ne kadardır?

Medenî Kanunumuzun 31 inci maddesine göre gaiplik kararına iki yoldan ulaşmak söz konusu olabilir. 32 nci maddede dahi açıklandığı üzere ölüm tehlikesi içerisinde gaip olan hakkında bir sene, kendisinden hayli zamandır haber alınamayan kimseler hakkında ise son haber tarihinden itibaren beş senenin geçmesi gerekir.

Ölümüne kesin gözüyle bakılacak bir halde kaybolan ve cesedi bulunamayan bir Kişinim ölmüş sayılmasına ne ad verilir?

Gaiplik ölüme karine olarak Medenî Kanunun 31’inci maddesinde düzenlenmiştir. Madde metni şu şekildedir: Bu madde hükmü, bir kimsenin ölümüne kesin gözüyle bakıldığı bir durum içinde kaybolması ve cesedinin bulunamamış olması hâlini, kişinin öldüğüne yasal bir karine olarak kabul etmektedir.

Ölümüne kesin gözle bakılacak durumda kaybolan ve cesedi bulunamayan bir kimse ne kadar süre sonra ölü olarak kabul edilir?

Mahkeme tarafından verilen Gaiplik Kararı neticesinde gaip kabul edilen kişi, ölüm tehlikesinin gerçekleştiği veya son haberin alındığı tarihten itibaren ölü sayılır. TMK Madde 35/II ile gaip sayılan kişi gaipliğin geçtiği günlerde de ölü sayılmaktadır.

Bir kişinin gaipliğine kim karar verir?

Gaiplik Kararını Hangi Mahkeme Verir? Gaiplik kararında görevli mahkemeler, sulh hukuk mahkemeleri olup, yetkili mahkeme ise hakkında gaiplik kararı istenen kişinin son yerleşim yeri mahkemesidir.

Bir kişinin Gaipliği nedeniyle ölüm kaydına kim karar verir?

Ölüm tehlikesi içinde kaybolan veya kendisinden çok uzun zamandan beri haber alınamayan bir kimsenin ölümü hakkında kuvvetli bir olasılık varsa, hakları bu ölüme bağlı olanların başvurusu üzerine, mahkeme bu kişinin gaipliğine karar verebilir.

Bir kimsenin gaipliğine hangi hallerde ve nasıl karar verilir?

Gaipliğine karar verilecek kişi, ilân süresi dolmadan ortaya çıkar veya kendisinden haber alınırsa ya da öldüğü tarih tespit edilirse gaiplik istemi düşer. Eğer bu verilen ilandan, sonuç alınamazsa, mahkeme gaipliğe karar verir ve ölüme bağlı haklar, aynen gaibin ölümü ispatlanmış gibi kullanılır.

Ölümüne kesin gözle bakılacak durumda kaybolan ve cesedi bulunamayan bir kimse ne kadar süre sonra ölü olarak kabul edilebilir?