Katma Değer Vergisi Kanunu ile vergiden istisna tutulacak işlemler nelerdir?

Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin (c) bendinde 5228 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile “Altın, gümüş ve platin ile ilgili arama, işletme, zenginleştirme ve rafinaj faaliyetlerine ilişkin olmak üzere, bu faaliyetleri yürütenlere yapılan teslim ve hizmetler” istisna kapsamana alınmıştır.

Katma Değer Vergisine tabi işlemler nelerdir?

Madde 1-Türkiye’de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir:

  • Ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler,
  • Her türlü mal ve hizmet ithalatı,
  • Diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler:

Katma Değer Vergisi ile ilgili ifadeler nelerdir?

Katma Değer Vergisi veya kısaca KDV, yapılan mal ve hizmet teslimlerinde, mal ve hizmeti teslim edenin ödediği ancak teslim alana yüklenen bir harcama vergisidir. %1’den %18’e kadar değişmektedir.

Katma değer vergisinin kapsamı nedir?

Katma Değer Vergisi, harcama vergisidir. Dolaylı vergi grubunda yer alır. Katma Değer Vergisi, mal ve hizmet teslimlerinden alınan, mal veya hizmeti teslim alanın, teslim edene ödediği vergi türüdür. Bu Kanuna göre, bu Kanunda belirtilen ithalat istisnaları dışında kalan her türlü mal ve hizmet ithalatından KDV alınır.

Katma Değer Vergisi Kanunu yüzde kaç?

Ithal mallarda Katma Değer Vergisinin mükellefi kimdir?

Katma değer vergisinin mükellefi esas itibariyle vergiye tabi işlemleri yapanlardır. Mal teslimi ve hizmet ifalarında mükellef, bu malları teslim edenler veya hizmeti yapanlardır. 2. Mal ve hizmet ithalatında ise mal veya hizmeti ithal edenlerdir.

Katma değer vergisinin fili mükellefi kimdir?

Hangisi katma değer vergisine tabi değildir?

a. 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1 inci maddesinin 1 nolu bent hükmüne göre, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ne tabi olup, bu faaliyetlerin arızi olarak yapılması halinde meydana gelen mal teslimleri ve hizmet ifaları KDV ne tabi …