Kanun boşluğunda hakim ne yapar?

Yani hâkim, ortaya çıkmış olan hukuk boşluğunu doldurmak üzere kanun koyucu gibi hareket ederek o somut olaya ilişkin olmak üzere bizzat bir hukuk kuralı koymak ve koyduğu kurala göre anlaşmazlığı mutlaka çözüme bağlamakla yükümlüdür.

Kanun boşluğunda ne yapılır?

Kanun Boşluğu; Hüküm içi boşluktan farklıdır. Kanun boşluğunda düzenlenmesi gereken konuda kanunda hiçbir hüküm bulunmamaktadır. Hiç bir hüküm bulunmadığından burada kanun yaratmak gerekmektedir.

Örtülü boşluk ne demek kısaca?

Örtülü Boşluk: Kanunda somut olaya uygulanabilecek bir hükmün bulunduğu, ancak hükmün lafzının fazla geniş tutulduğu, gerekli istisnalara yer vermediği, bu nedenle hükmün uygulanmasının adaletsiz sonuçlara yol açtığı durumlarda örtülü boşluk vardır.

Yasa boşlukları nelerdir?

“Kanun boşluğu” ve “hukuk boşluğu” olmak üzere iki boşluk vardır. Yazılı hukuk kuralları içerisinde bir eksiklik olması ya da olayı çözümleyecek kuralın yazılı kaynaklar arasında hiç bulunmaması durumunda “kanun boşluğu”ndan söz edilir.

Örtülü bir boşluk ne demek?

Gerçek kanun boşlukları ne ile doldurulur?

Bu tür boşluklar hakimin somut olayı daraltarak yorumlaması ile doldurulur. Açık (Gerçek) Boşluk: Hukuken bir çözüme varılması gereken bir konuda uygulanabilir hiçbir hukuk kuralının bulunmadığının açıkça belli olması durumunda ortaya çıkan boşluktur.

Hukuk içi boşluk ne demek?

Hüküm içi boşluk; Kanunda hüküm bulunduğu ancak bu hükmün uygulanması mümkün olmadığı durumlardır. Bu durum da hüküm içi boşlukta hakim, var olan ancak eksik olan hükmü tamamlar, yoksa hukuk yaratmaz. Hakimin hukuk yaratması sadece kanun boşluğunda söz konusudur.

Kanun koyucunun bilerek ve isteyerek bıraktığı boşluk haline ne ad verilir?

Kural İçi Boşluk: Kanun koyucunun bilerek ve isteyerek bıraktığı boşluktur. Hakime takdir yetkisini kullanması için bırakılmıştır. * Kural Dışı Boşluk: Kanun koyucunun istemeden bıraktığı boşluktur. Gerçek (Açık) Boşluk kanunlarda somut olaya uygulanacak bir kuralın bulunmaması durumudur.

Kanun boşluğunda hakim ne yapar?

Yani hâkim, ortaya çıkmış olan hukuk boşluğunu doldurmak üzere kanun koyucu gibi hareket ederek o somut olaya ilişkin olmak üzere bizzat bir hukuk kuralı koymak ve koyduğu kurala göre anlaşmazlığı mutlaka çözüme bağlamakla yükümlüdür.

Gerçek boşluk nedir?

Kanunda, düzenlenmesi gereken bir konuda hüküm yoksa gerçek bir boşluk ortaya çıkmış demektir. Bu duruma kanunun sistematiğindeki boşluk da denilmektedir. Gerçek boşluk, açık ya da örtülü olabilmektedir. Açık boşlukta, kanunda olaya uygulanacak hiçbir hüküm bulunmamaktadır.

Hukukta boşluk türleri nelerdir?

Olan hukukta boşluklar ise, üçe ayrılarak incelenmektedir: Kural içi boşluk, açık boşluk, örtülü (gizli) boşluk.

Hangi hukuk dalında hakimin hukuk yaratma yetkisi yoktur?

Önemli: Ceza hukukunda hakimin hukuk yaratması söz konusu değildir. Çünkü ceza hukukunda kanunilik ilkesi geçerlidir ve kural olarak kıyas dahi yapılamaz.

Hakimin hukuk yaratması hangi durumda söz konusu olabilir?

Hakimin Hukuk Yaratması: Ancak uygulanabilir bir örf adet hukuku kuralı bulamazsa ortaya bir hukuk boşluğu çıkacaktır. Bu durumda hakim kendisi kanun koyucu gibi davranarak bir kural koyar ve koyduğu bu kurala göre olayı çözümler. Buna “hakimin hukuk yaratması” denir.

Hakim hukuk Kuralındaki kural içi boşluğu nasıl doldurur?

Hâkimin hukuk yaratması için mevcut hukuk boşluğu ya kıyas yöntemiyle ya da orijinal bir kural yaratmayla olur. Kıyas yönteminde belirli bir durum için ön görülen kuralın benzer başka bir durum için evleviyetle uygulaması durumunu içerir. Hâkim hukukun genel ilkeleriyle de boşluk doldurabilir.

Kural dışı boşluk nasıl doldurulur?

2) Kural Dışı Boşluk Bu tür boşluklar hakimin somut olayı daraltarak yorumlaması ile doldurulur. Açık (Gerçek) Boşluk: Hukuken bir çözüme varılması gereken bir konuda uygulanabilir hiçbir hukuk kuralının bulunmadığının açıkça belli olması durumunda ortaya çıkan boşluktur. Bu durumda örf ve adet hukukuna bakılır.

Kural dısı boşluk nedir?

2) Kural Dışı Boşluk Yazılı kaynaklarda bilmeden ve istenmeden bırakılan boşluklardır. Bu tip boşluklar da kendi içinde ikiye ayrılır. fazla geniş tutulmuştur. Bu tür boşluklar hakimin somut olayı daraltarak yorumlaması ile doldurulur.