Işyerinde çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyecek tehlikelere karşı önlem alınması kimin sorumluluğundadır?

İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale …

Çalışan temsilcisi neye göre seçilir?

Çalışan temsilcisi seçimleri işyerindeki çalışanların en az yarıdan bir fazlasının katılacağı gizli oylamayla yapılır. Çalışan temsilcisi seçimi en az 7 gün önceden işveren tarafından yazılı olarak ilan edilir. Bu süre içinde çalışan temsilcisi olma niteliklerini taşıyan çalışanlar çalışan temsilcisi adayı olabilirler.

Çalışan temsilcisi kimler olabilir?

Çalışan temsilcisinin nitelikleri MADDE 6 – (1) Bir çalışanın çalışan temsilcisi olabilmesi için aşağıdaki niteliklere sahip olması zorunludur: a) İşyerinin tam süreli daimi çalışanı olması, b) En az 3 yıllık iş deneyiminin bulunması, c) En az ortaokul düzeyinde öğrenim görmüş olması.

Işçi temsilcisi seçimi kaç yılda bir seçilir?

(2) Oyların eşitliği durumunda çalışan temsilcisi; adayların öğrenim durumu, işyerindeki deneyim süresi ve benzeri kriterleri esas alınarak işverence belirlenir. Seçim, sonuçları itibariyle beş yıl geçerlidir.

Işyerinde ciddi ve yakın bir tehlike varsa çalışmamı hakkı kime aittir?

6331 sayılı Kanunun 13/2. maddesi uyarınca, iş sağlığı ve güvenliği kuru- lundan yahut kurulun bulunmadığı yerlerde işverenden, ciddi ve yakın bir tehlikenin var olduğu ancak işverence gerekli önlemlerin alınmadığı yönünde tespit kararı alan çalışan, gerekli önlemler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınma hakkına …

İş yerinde iş sağlığı ve güvenliğinden kim sorumludur?

“İş güvenliğinden kim sorumlu?” diye sorulduğunda genellikle alınan yanıt tek bir sözcük: Herkes. “Herkes birlikte çalıştıkları kimseler ile kendilerinin sağlık ve iş güvenliğinden sorumludur” deniyor.

Işyerinde çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyecek tehlikelere karşı önlem alınması kimin sorumluluğundadır?

İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale …

Iş yerinde uygulanan iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinde kimlerin sorumluluğu vardır?

6331 sayılı Kanun, hizmet sunan kuruluşlar ile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesinde ihmal göstermeleri halinde onları hizmet sundukları işverene karşı sorumlu tutmuştur.

İş sağlığı ve güvenliği kanununda işveren ve çalışanların yükümlülükleri nelerdir?

İşverenin Yükümlülükleri

 • İşyerinde iş organizasyonunu tehlike ve riskler göz önüne alarak belirlenmeli.
 • Çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamak için risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür.
 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak.
 • Sağlık gözetimi yapmak.
 • Çalışanları bilgilendirme yükümlülüğü

İş sağlığı ve güvenliği sistemindeki roller nelerdir?

Öncelikle iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için işverenlerin;

 • tehlikeleri önceden saptamak,
 • tehlike analizleri yapmak,
 • tedbirleri uygulamak,
 • uygun elemanı işe seçmek,
 • iş güvenliği disiplinini sağlamak,
 • bu konuda çalışanları bilinçlendirerek eğitmek,
 • en önemlisi de işçileri inandırmak ve özendirmek.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamına girmeyen faaliyetler nelerdir?

6331 Sayılı Kanun Kapsamına Girmeyenler MİT ve TSK faaliyetlerini kapsamaz, Acil ve afet durumlarının faaliyetlerini kapsamaz, Evde hizmetçi olarak çalışanları kapsamaz, Hükümlü ve tutukluları infaz esnalarında, kültür ve meslek edinme faaliyetlerinde kapsamız.