İşverenin ücret ödeme borcu nedir?

İşverenin ücret ödeme borcu, işçinin iş görme borcu karşısında yer alan ve iş sözleşmesinden doğan en önemli borçlardandır. İş sözleşmelerinin sona ermesinde, işçinin ücreti ile sözleşme ve kanundan doğan para ile ölçülmesi mümkün menfaatlerinin hepsinin tam olarak ödenmesi zorunludur.

Kar nedeniyle işe gidemeyen işçiye ücreti ödenir mi?

Sonuç olarak, zorunlu nedenle çalışamayan ya da herhangi bir nedenle çalıştırılamayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar yarım ücret ödenir (İşK m.40). İşçinin işe devamını olanaksız kılacak yoğunlukta kar yağışı zorlayıcı neden sayılır.

İş karşılığı ödenen ücretler mal ile ödenir mi?

4857 Sayılı İş Kanunu, Madde 32’de ise ücret “Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır” şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi, çalışanın emeğine karşılık ödeme sadece para ile yapılabilir.

İşçinin aldığı ücreti ne denir?

Temel ücret; bir işçiye, ürettiği mal ya da hizmetin karşılığı olarak işveren tarafından ödenen ücrettir. 4857 sayılı İş Kanunu’na ait 32. maddede de ücret genel olarak bu şekilde tanımlanır. Ayrıca, kanuna göre ücret, para ile ödenen tutar şeklinde somut olarak açıklanır.

Ücret alacağı neleri kapsar?

Asıl ücret, çıplak ücret, temel ücret gibi değişik adlar verilen bu üc¬retin dışında, işçiye ikramiye, prim, komisyon, kar payı gibi ödemelerle, sosyal yardım niteliğindeki yemek, taşıt, giyim, yakacak, konut ve ben¬zeri parasal veya para ile ölçülebilen yararlara “ücret ekleri” denilmekte¬dir.

Kar tatili maaşı kesilir mi?

“Eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin, kar yağışı nedeniyle eğitim kurumlarının tatil edildiği iş günlerinde fiilen yerine getiremedikleri destekleme ve yetiştirme kurslarındaki aylık karşılığı ders ve varsa ek ders görevlerini yapmış sayılmaları gerektiği değerlendirilmektedir.”

Kar izni maaştan kesilir mi?

Kanunun bu maddesi, 4857 sayılı Kanunun 24-III ve 25-III maddelerinde yer alan zorlayıcı nedenlerle çalışamayan ve çalıştırılamayan işçilerden söz etmektedir. Zorlayıcı nedenlerden dolayı işyerinde faaliyetin durması halinde, işçiye bir haftalık süre için yarım ücret ödenir.

Aracılık ücreti ne demek?

Aracılık ücreti olarak da adlandırılan komisyon, işçinin işverene sağladığı katkı üzerinden işçiye yüzde olarak ödenen bir ücrettir. Bu ücrete hak kazanabilmek için, öncelikle işçi ile üçüncü kişi arasında bir işlem yapılması gerekir.

İşveren işçinin görev tanımını değiştirebilir mi?

Madde 22 – İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir.

Prim ve ikramiyenin farkı nedir?

İkramiye ile prim arasındaki fark, birinin işçinin yıllık gelir düzeyini bir miktar yükseltmek, ötekinin işin nicelik ve niteliğini artırmak amacı taşı¬masıdır.

Verime göre ücret ne demek?

Bu yöntem, işçinin işyerinde geçirdiği zamandan bağımsız olarak, belirlenen ölçüm metotlarına bağlı olarak ortaya konulan verimi dikkate alarak, ücretinin belirlenmesi şeklinde tanımlanabilir.

Işverenin ücret ödeme borcu nedir?

İş sözleşmesi, tam iki tarafa borç yükleyen, işçiye iş görme borcu, işverene de bunun karşılığında bir ücret ödeme borcu altına sokan bir sözleşmedir. İşverenin bu sözleşme ile yüklendiği borçlardan biri ücret ödeme borcudur. Ücret iş sözleşmesinin temel bir unsuru olduğundan, bu unsur olmadan iş sözleşmesi var olamaz.

Iş karşılığı ödenen ücretler mal ile ödenir mi?

Bir ödemenin ücret sayılabilmesi için mutlaka bir çalışma karşılığında ve para ile yapılmış olması gerekir. Söz konusu bu çalışmanın ücreti hak etmesi için ise mutlaka bir ürün ya da mal ortaya koyması gerekmez.

Iş kanunu 22 madde nedir?

Madde 22 – İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir.

İşverenin işçiye karşı temel borcu nedir?

İş görme borcu, işçinin işverene karşı en temel borcu ve hizmet akdinin en önemli unsurlarından biridir. Bu borç gereği, işçinin kendi işini kendisinin yapması, işini özenle ve çalışma şartlarına uyarak yapması gerekir. Çalışma şartlarının işçi ile işveren arasında yapılan iş sözleşmesinde açıkça belirtilmesi gerekir.

Ücretin üretilen mal veya yapılan işin miktarına göre hesaplanmasına ne ad verilir?

Oysaki aylık ücrette, işçi çalışsın çalışmasın bu ücrete hak kazanmakta, bir aylık sürenin geçmesi işçiye ücretini talep etme yetkisi vermektedir. Üretilen mal veya hizmetin miktarına, yapılan işin sonucuna göre hesaplanan bir ücret sistemidir. Bu sisteme göre verilen ücrete akort ücret de denmektedir.

Iş çıkış nedeni 22 ne demek?

22- Diğer nedenler: İşçinin çıkış nedeni bu kod listesinde hiçbir kategoriye uymuyorsa, bu kod seçilmelidir. 24- İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih: İş sözleşmesi işçi tarafından sağlık nedeniyle (4857/24/I) sona erdiriliyorsa bu kod seçilecektir.