Istinaf temyiz sınırı neye göre belirlenir?

Temyiz kesinlik sınırı belirlenirken yalnız dava konusu edilen taşınır malın veya alacağın değeri dikkate alınır. Alacağın bir kısmının dava edilmiş olması halinde, kısaca kısmi davada kesinlik sınırı dava edilen miktara göre değil, alacağın tamamına göre belirlenir.

Istinafa başvurmayan taraf temyize başvurabilir mi?

Temyiz mahkemesi ile istinaf mahkemesinin verdiği kararlar da farklıdır. Temyiz mahkemesi kararına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay genel kuruluna itiraz başvurusunda bulunabilir. İstinaf kanun yolunda ise böyle bir başvuru imkanı yoktur. Temyiz bozucu kanun yoluyken, istinaf ise düzeltici kanun yoludur.

Istinaf kararını temyiz dilekçesi nereye verilir?

Temyiz Dilekçesi Nereye Verilir? Kanunda öngörülen şekli şartlara uygun olarak hazırlanmış bir temyiz başvuru dilekçesi, Yargıtay’a gönderilmek üzere olduğu belirtilmek suretiyle temyizi istenen gerekçeli kararı veren yerel mahkemeye veyahut bölge adliye mahkemesine verilmelidir.

Yargitayda dosya açık ne demek?

Dosya durumu açık demek; dosyanızın inceleme aşamasında olduğunu ve henüz karara bağlanmadığı ifade eder. Dosyanız hakkında mahkemece karar verildiğinde Uyap’da dosya durumu karara çıkmış olarak görünür.

Temyiz sınırı dava tarihi mi karar tarihi mi?

TEMYİZ EDİLEN KARARIN KARAR TARİHİ İTİBARİYLE KESİNLİK SINIRININ DİKKAT EDİLMESİ GEREKİR. TEMYİZ EDİLEN KARARIN KARAR TARİHİ İTİBARİYLE KESİNLİK SINIRININ DİKKAT EDİLMESİ GEREKİR. ÖZET: Temyiz edilen bölüm karar tarihi itibariyle kesinlik sınırı altında kalmaktadır.

Istinaf etmeyen temyiz edebilir mi?

İstinaf Mahkemesinin Kesin Nitelikte Kararı Temyiz Edilemez Bu sebeple temyiz dilekçesinin reddine karar vermek gerekmiştir.

Istinaf mahkemelerinin hangi kararları temyiz edilemez?

İstinaf Mahkemesinin Hangi Kararları Temyiz Edilebilir? İstinaf mahkemesinin bozma kararı dışında kalan hükümleri temyiz edilebilir (CMK m.286/1). Hükümden önce verilip hükme esas teşkil eden veya başkaca kanun yolu öngörülmemiş olan mahkeme kararları da hükümle beraber temyiz olunabilir (CMK m.287).

Bölge adliye mahkemesi kararına karşı temyiz dilekçesi nereye verilir?

Madde 365 – (1) Temyiz dilekçesi, kararı veren bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine veya Yargıtay’ ın bozması üzerine hüküm veren ilk derece mahkemesine yahut temyiz edenin bulunduğu yer bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine veya ilk derece mahkemesine verilebilir.

Istinaf edilmeyen karar temyiz edilir mi?

Çekişmesiz yargı işlerine dair verilen yerel mahkeme kararlarına dair istinaf mahkmesi kararları kesin olup aleyhine Yargıtay’a temyiz başvurusu yapılamaz.