Ispat nedir HMK?

(1) İspat yükü, kanunda özel bir düzenleme bulunmadıkça, iddia edilen vakıaya bağlanan hukuki sonuçtan kendi lehine hak çıkaran tarafa aittir. (2) Kanuni bir karineye dayanan taraf, sadece karinenin temelini oluşturan vakıaya ilişkin ispat yükü altındadır.

Ispat hukuku nedir?

Genel anlamı ile ispat, bir iddianın doğru olduğu konusunda karşı tarafı inandırma çabasıdır. Başarılı olursa iddia ispat edilmiş demektir. Genel anlamı ile delil yani kanıt ise, bir iddianın doğru olduğu konusunda muhatabı ikna etmek için kullanılan bir araçtır.

Delil başlangıcı sayılan belgeler nelerdir?

Hukuk Genel Kurulu 2017/937 E. , 2021/357 K. HMK’nın 202/2 maddesine göre iddia konusu hukuki işlemin tamamen ispatına yeterli olmamakla birlikte, söz konusu hukuki işlemi muhtemel gösteren ve kendisine karşı ileri sürülen kimse veya temsilcisi tarafından verilmiş veya gönderilmiş belge, delil başlangıcı sayılır.

Mahkemede delil olarak neler kullanılır?

6100 sayılı HMK hükümlerine göre; uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları bu Kanun’a göre “belge” olarak kabul edilmektedir (HMK m.199/1).

Isbat ne demektir?

Doğruyu delil göstererek meydana koymak. Delil ve şahitle bir fikrin sıhhatını göstermek. İtiraf, ikrar ve tasdik etmek.

Dekont yazılı delil başlangıcı mıdır?

Hemen belirtelim ki Kanun ve Yargıtay içtihatları gereğince açıklama içeren banka havale dekontları delil başlangıcı olarak kabul edilmekte olup havale göndericisi tarafından ispat konusu vakıa için tanık dinletilebilir.

Ispat mı ispat mı?

işte sorunun cevabı aşağıdadır. Bu kelime genellikle İsbat şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı İspat şeklinde olmalıdır.

Ispatlanabilir ne demek?

edilgen f. (< ispatla-n-mak) (Bir şeyin doğruluğu) Delil gösterilerek ortaya konulmak, ispat edilmek.