ISG mevzuatını kim hazırlar?

MADDE 15 – (1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yıllık çalışma planı İSGB veya hizmet alınan işletme dışında kurulu Bakanlıkça yetkilendirilen birimler tarafından hazırlanır ve işverene sunulur. Onaylanan plan işyerinde ilan edilir ve bir nüshası işverence muhafaza edilir.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanunlar ve yönetmelikler nelerdir?

YASALAR

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
 • 4857 Sayılı İş Kanunu.
 • 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu.
 • Basın İş Kanunu.
 • Deniz İş Kanunu.
 • Umumi Hıfzıssıhha Kanunu.
 • Çıraklık ve Mesleki Eğitimi Kanunu.
 • Büyükşehir Belediyesi Kanunu.

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatının içerisinde neler yer alır?

İSG Mevzuatı

 • Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği.
 • İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik.
 • İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik.
 • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik.

6331 sayılı yasa nedir?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, işveren ve çalışanların, işyerindeki iş güvenliği ve iş sağlığının sağlanması ve mevcut koşulların iyileştirilmesi için yetki ve sorumluluklar ile hak ve ödevleri düzenler. Kamu ve özel sektör ayrımı gibi bir durum 6331 Sayılı Kanun için geçerli değildir.

ISG hizmetlerinin yürütülmesinden kim sorumludur?

İSG hizmetleri Çalışma Bakanlığı tarafından yetkilendirilen ve bu yönetmelikle çerçevesi çizilen iki temel birim olan İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından yürütülmektedir.

Çalışanlar açısından yeni iş güvenliği kanunu neleri öngörmektedir?

Kanun, çağdaş iş sağlığı ve güvenliği anlayışına paralel olarak önleme ve koruma düşüncesinden hareketle, işyerlerinde kapsamlı bir iş sağlığı ve güven- liği örgütlenmesinin sağlanması, risk değerlendirmesi, önlemlerin belirlenmesi, denetleme, aynı çalışma alanında bulunan işverenler arasında koordinasyonun sağlanması …

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasasına göre çalışan kavramı nasıl tanımlanmıştır?

Evet. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile getirilmiş olan çalışan tanımıyla; kamu veya özel sektör ayrımı yapılmaksızın çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere tüm istihdam edilenler Kanun kapsamına alınmıştır.

Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği hangi mevzuat çerçevesinde yürütülmekte?

Görüldüğü üzere, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve buna bağlı yönetmelikler bütününün oluşturduğu geniş mevzuat, işverenlere pek çok yükümlülük getirmektedir. Ancak, aynı mevzuat sadece işverenlere değil çalışanlara da bir takım yükümlülükler getirmiştir.

Iş sağlığı ve güvenliği hangi mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir?

Bilindiği üzere 20.06

6331 sayılı kanunun amacı nedir?

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kimlere uygulanır?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerlerde dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanmaktadır.