Ipotek kaçıncı grup teminat?

Birinci grup teminatlar, nakit, mevduat, katılım fonu ve altın depo hesaplarını, kredi kartından doğan üye işyeri alacaklarını ve banka nezdinde saklanan altın, Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Yönetimi tarafından ihraç edilen borçlanma araçları, Hazine destekli KGF teminatı vb. teminatlardan oluşurken, ikinci grup …

Para teminat olarak gösterilebilir mi?

Borçlu verdiği teminatı kısmen veya tamamen aynı değerde başkalarıyla her zaman değiştirebilir. 6183 Sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde herhangi bir ayırıma tabi tutulmadan “para” teminat gösterilebilecek değerler arasında gösterilmiştir.

Ihale teminat nedir?

Geçici teminat ihaleye istekli olarak katılmak için yatırılması gereken bir bedeldir. Kesin teminat ise ihale sonunda isteklinin kazanması durumunda gösterdiği teminattır. İhaleyi kazanan kişi gösterdiği teminatı işi sözleşme şartlarına uygun teslim ettikten sonra geri alabilmektedir.

3 grup teminatlar nelerdir?

c) Üçüncü Grup Teminatlar; 1) Ticari işletme rehnini, 2) Diğer ihracat vesaikini, 3) Ticari taşıt hat rehni ve ticari taşıt plaka rehnini, 4) Uçak veya gemi ipoteğini, 5) Kredibilitesi borçlununkinden daha yüksek gerçek ve tüzel kişilerin kefaletlerini, 6) Gerçek ve tüzel kişilerden alınan diğer senetleri, kapsar.

Geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler nelerdir?

Kamu ihalelerinde teminat olarak (geçici veya kesin) kabul edilecek değerler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda sayma yoluyla belirtilmiş olup söz konusu değerler şunlardan ibarettir:

  • Nakdi Türk Lirası
  • Devlet iç borçlanma senetleri (Hazine bonosu, Devlet tahvili)
  • Teminat mektupları.

Banka teminatı ne demek?

Teminat mektupları; bankaların yurt içinde ya da yurt dışında bulunan müşterileri lehine bir malın teslimi, bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi gibi konularda muhatap kuruluşlara veya kişilere hitaben verdikleri garanti sözleşmesi niteliğindeki belgelerdir.

Ihalede geçici teminat nedir?

Geçici teminat, ihalelerde teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere alınan ve işi yapabilecek nitelikteki ciddi isteklilerin ihaleye katılımını sağlamayı amaçlayan zorunlu bir güvencedir.