Imar planı değişikliğini kim yapar?

Belediye ve mücavir alan dışında kalan yerlerde yapılacak planlar valilik veya ilgilisince yapılır veya yaptırılır. Valilikçe uygun görüldüğü takdirde onaylanarak yürürlüğe girer. Onay tarihinden itibaren valilikçe tespit edilen İlan yerinde bir ay süre ile ilan edilir.

Imar planlarını kim kabul eder?

Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde bir ay süre ile ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir.

Belediyelerin imar ile ilgili görevleri nelerdir?

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesine göre “çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun …

Imar verme yetkisi kimde?

Bahsedilen 7/c maddesine dayanılarak yapılan imar planlarının kapsadığı alanların imar uygulamaları da Büyükşehir belediyeleri tarafından yapılacaktır. İmar planı ve imar uygulaması sonucu oluşan imar parselleri üzerine yapılacak yapı ile ilgili ruhsat verme işlemleri de Büyükşehir belediyelerine ait olacaktır.

3194 sayılı imar kanuna göre imar planları hangi ölçeklerde yapılır?

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 5. maddesine göre, uygulama imar planının nazım imar planı ana ilkeleri doğrultusunda yapılması gerektiğinden, bir alanda mevzii imar planı yapılırken önce 1/5.000 ölçekli nazım mevzii imar planının yapılması, bu plan uygun olarak 1/1.000 ölçekli uygulama mevzii imar planının yapılması …

Uygulama imar planı hangi plana göre yapılır?

Uygulama imar planı, haritalar üzerinde kadastral durumu işlenmiş, nazım imar planı esaslarına göre hazırlanan ve bölgelerin yapı düzenini, yoğunluğunu ve uygulama esaslarını detaylı bir şekilde gösteren plana denir. Uygulama imar planı tek aşama veya etaplar halinde gerçekleştirilebilir.

Imar planı yapılırken hangi kurumlardan görüş alınır?

2- İmar planındaki bir sosyal ve teknik alt yapı alanının kaldırılabilmesi ancak bu tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. (Ek: RG 30/9/1998-23479) Dini yapı alanlarına ilişkin planlarda ve değişikliklerinde il müftülerinin görüşü alınır.

Belediyeler imar programlarını ne kadar sürede hazırlarlar?

3194 sayılı İmar Kanunu; belediyeleri, imar planlarının yürürlüğe girmesinden sonra en geç üç ay içinde imar planlarını uygulamak üzere beş yıllık imar programlarını hazırlamakla yükümlü kılmıştır.

Imarı kim verir?

İmar planları Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, valilikler veya özel kanunlarla planlama yetkisi verilmiş kurum ve kuruluşlarca hazırlanıyor. Belediyelerce hazırlanan imar planlarının, belediye meclisinin onayından itibaren belediye başkanlığınca belirlenen ilan yerlerinde bir ay süre ile ilan edilmesi zorunludur.

1 1000 ölçekli imar planı kaç kat?

ONAYLI 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANLARINDA EMSAL VE YÜKSEKLİK BELİRTİLMEYEN ALANLARDA E=0.60 YENÇOK=4 KAT’TIR. UMUMİ HİZMET BİNALARINDA YAPI YAKLAŞMA MESAFELERİ İMAR PLANLARINDA BELİRTİLMEMİŞ İSE MİNİMUM 5 METRE OLACAKTIR.