İhale kararı kaç günde onaylanır?

İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Ihaleyi alan kişiye ne denir?

İhale yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevliler.

İhale ilanında bulunması zorunlu hususlar nelerdir?

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 18. maddesindeki düzenlemeye göre; ihale ilanlarında bulunması zorunlu; ihale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı, şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı, ihalenin nerede hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı, varsa tahmin edilen bedel ve geçici …

Ihaleler hangi yöntemler şeklinde gerçekleştirilir?

Madde 18- İdarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır: a) Açık ihale usulü. b) Belli istekliler arasında ihale usulü. c) Pazarlık usulü.

İhale kararı ne zaman kesinleşir?

Anılan Yönetmelik’in “Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi” başlıklı 67’nci maddesinde “(1) Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 66 ncı maddenin birinci fıkrası uyarınca alınan ihale …

İhale kaç gün sürer?

İhtiyaç Listesi, Teknik Şartname, İdari Şartname, Tip Sözleşme ve varsa ekleri EKAP’a girilir. İHALE DOSYASININ GELMESİ İhale ilanı hazırlanır. İhale Komisyon üyelerine ilanın yayınlanmasından sonra ihale dosyası (istenmesi kaydıyla yaklaşık maliyet) CD ortamında 3 gün içerisinde teslim edilir.

Belli istekliler arasında ihale usulü nedir?

4734 Sayılı Kanun Madde 20 : -Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

Kapalı ihale usulü nedir?

Kapalı ihale usulü teklifler yazılı olarak hazırlanıyor. İhale sonucu karara bağlanırken; eksiltmelerde tahmin edilen bedeli geçmemek kaydıyla, isteklilerce teklif edilen bedelin en düşüğüne ihale yapılıyor. Alınan kararlar komisyon başkan ve üyeleri tarafından imzalanıyor ve durum hazır bulunanlara bildiriliyor.

Doğrudan temin usulü ne demek?

Anayasa Mahkemesi içtihadına göre, “Doğrudan temin yöntemi, bir ihale usulü olmayıp, Kanun’da belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edildiği alım yöntemini ifade etmektedir.

21 B ne demek?

Bilindiği üzere 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun pazarlık usulünü düzenleyen 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmüne göre, “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin …

Açık ihaleye en az kaç kişi katılabilir?

En az üç istekli davet edilmesine rağmen üçten az fiyat teklifi temin edilmesi halinde de ihale sonuçlandırılabilir. (3) Bu madde kapsamında mal ve hizmet alımı için yapılacak olan ihale ilanında, ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve İdarece yeterliği tespit edilen adaylar ile görüşme yapılacağı belirtilir.