İddianame ne zaman düzenlenir?

5271 Sayılı CMK’nın 170/2 maddesinde bu keyfiyet, “soruşturma evresi sonunda toplanan deliller, suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturuyorsa; Cumhuriyet savcısı, bir iddianame düzenler.” ifadesiyle hüküm altına alınmıştır.

İddianame Hazirlandiktan sonra ne olur?

İddianame hazırlandıktan sonra mahkeme ne zaman olacağı tamamen mahkemenin takvimine bağlıdır. Dolayısıyla iddianame kabul edildikten sonra mahkeme tarafından belirlenen duruşma günü sanığa tebliğ edilir. Ancak mahkemenin ne zaman yapılacağına ilişkin bir süre öngörülmemiştir (İddianame nedir).

Davada ispat yükü kime ait?

İlgili madde şu şekildedir: “ İspat yükü, kanunda özel bir düzenleme bulunmadıkça, iddia edilen vakıaya bağlanan hukuki sonuçtan kendi lehine hak çıkaran tarafa aittir.” Buna göre, bir vakıayı kimin ileri sürdüğü değil, kimin bundan lehine bir hak çıkardığı önemlidir[6].

Davanın açılmasından sonraki ilk usulü işlem nedir?

Davanın açılmasından sonra mahkemenin yaptığı ilk usuli işlem tensip tutanağının hazırlanmasıdır. 6100 sayılı HMK’da tensip tutanağına yer verilmemiş; bu husus Yönetmelik’te düzenlenmiştir. Davanın açılmasından sonra, dilekçeler teatisi aşamasının başında her dosya için bir tensip tutanağı düzenlenir.

İddianamenin iadesini kimler isteyebilir?

İddianame’de şüphelinin açık kimliği ya da o kişinin tespitine ilişkin bilgilerin açıkça gösterilmesi gerekmektedir. Şüphelinin kim olduğunun tespit edilememiş olması halinde iddianamenin iadesine karar verilecektir.

Ceza Hakimi iddianame ile bağlı mı?

Zira 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca hakim iddianamede gösterilen fiilin hukuki değerlendirmesini yaparken iddia ve savunmayla bağlı değildir. Yalnızca fiil ve fail unsurları bakımından yargılamanın sınırlılığı söz konusu olmaktadır.

Ilk mahkeme kaç ay sonra olur?

Mahkemenin iddianamenin kabulüne karar vermesinden sonra yargılama için ilk duruşma günü verilir. Mahkeme tarafından ilk duruşma günü de iddianamenin kabul tarihinden itibaren ortalama 2-3 ay sonraya gelir. Bu duruşma günü, mahkemenin yoğunluğuna göre daha da uzayabilir.

İddianamenin değerlendirilmesi sonrası açılış ne demek?

Cevap: İddianame değerlendirme sonrası açılış yazıyorsa, hakkınızda ilgili mahkemede ceza davası açılmıştır. Kamu davasında tüm işlemler mahkeme tarafından resen yürütülür. Kamu davasının olası sonuçları ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için dosya fotokopinizle birlikte bulunduğunuz yerde bir avukata giderek danışınız.

Kesin deliller nelerdir?

Kesin deliller ikrar, kesin hüküm, senet ve yemin olmak üzere dört tanedir. Kesin delillerin başvurulması usulü ve sonuçları ayrıntılı olarak belirtilir ve bu haliyle yargıyı bağlar. Yargıyı bağlayan hükümler, dolayısıyla idareyi de bağlar.

Ispat yükü kuralları nasıl belirlenir?

İspat yükünün belirlenebilmesi için önce ilgili maddî hukuk kuralındaki koşul vakıaların doğru bir şekilde tespit edilmiş olması ve buna uygun somut vakıaların ortaya konulmuş olması gerekir. Her bir vakıa bakımından lehine hak çıkarma çerçevesinde ispat yükü kuralları belirlenir.

Usul sözleşmeleri nedir?

Usul Sözleşmeleri de kendi içinde üçe ayrılmaktadır: Gerçek Usul Sözleşmeleri: Doğrudan usul hukuku ile ilgili olan ve usul hukuku alanında etki doğuran sözleşmelerdir. Örneğin, yetki sözleşmesi. Karma Sözleşmeler: Hem maddi hukuk alanında, hem de usul hukuku alanında etki doğuran sözleşmelerdir.

Eski hale getirme hangi mahkemeden istenir?

Hukuk Dairesi 2016/4220 E., 2018/6870 K.) Eski hale getirme talebi, yapılamayan usul işlemini inceleyecek olan mahkemeden talep edilir. Eski hâle getirme, istinaf yoluna başvuru hakkının düşmesi hâlinde, bölge adliye mahkemesinden; temyiz yoluna başvuru hakkının düşmesi hâlinde ise Yargıtay’dan talep edilir.