Idari mahkemelerde temyiz kararını kim verir?

Danıştay (Temyiz mahkemesi ve bazı idari davalar için ilk derece mahkemesi).

Idare hukukunda temyiz nedir?

Kanun yararına temyiz, İdari Yargılama Usulü Kanununda düzenlenen olağanüstü kanun yollarından biridir. Kanun yararına bozma kararının uyuşmazlığın esasına ilişkin bir hukuka aykırılık saptaması durumunda, hukuka bağlı idarenin uymakla yükümlü olduğu bir yargı kararı ortaya çıkar.

Idari yargı mahkemeleri nerelerde var?

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADALET BAKANLIĞI

  • ADANA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
  • ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
  • BURSA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
  • ERZURUM BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
  • GAZİANTEP BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
  • İSTANBUL BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
  • İZMİR BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
  • KONYA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

Idari dava türleri nelerdir?

İdari yargıda dava türleri üçe ayrılır. Bunlar, iptal davası, tam yargı davası ve idari sözleşmelerden doğan davalardır.

Yok 49 madde uyarınca temyiz incelemesi yapan Danıştay hangi sebeplere dayanarak incelenen kararı bozar?

a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, b) Hukuka aykırı karar verilmesi, c) Usul hükümlerine uyulmamış olunması, Sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozar.

Danıştay temyiz süresi ne kadar?

Buna göre, Danıştay dava dairelerinin nihai kararları ile bölge idare mahkemelerinin, bahsi geçen maddede sayılan davalar hakkında verdikleri kararlar; başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi Danıştay’da, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde temyiz edilebilecektir.

Temyiz edilen dosya bozulursa ne olur?

Temyiz İncelemesi ve Hükmün Bozulması Yargıtay Ceza Dairesi, temyiz incelemesi sonucu hükmü bozarsa hüküm yine kesinleşmez. Temyiz incelemesi sonucu ilk derece mahkemesi veya istinaf mahkemesinin kararının Yargıtay tarafından bozulması halinde dosya yeniden istinaf mahkemesine veya ilk derece mahkemesine gönderilir.

Idare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarına karşı başvurulan olağan kanun yolu nedir?

Yani kanunda yazılan mahkemelerin verdiği kararın kesinleşmesi, nihai karara dönüşmesi sonucu olağanüstü kanun yollarına başvurulabilir. Olağanüstü kanun yolları; ”Kanun Yararına Temyiz/Bozma” ve ”Yargılamanın Yenilenmesi” yolları olmak üzere iki tanedir.

Idari yargı mahkemeleri hangileri?

İdare mahkemesi (İlk derece mahkemesi), Vergi mahkemesi (İlk derece mahkemesi), Bölge idare mahkemesi (İstinaf mahkemesi), Danıştay (Temyiz mahkemesi ve bazı idari davalar için ilk derece mahkemesi).