Içtüzük yapmak kimin görevi?

MADDE 38- (1) Raportörler, Kanun ve İçtüzük çerçevesinde Başkan tarafından verilen işleri yaparlar. (2) Raportörlerin kıdemleri ve deneyimleri göz önüne alınarak Genel Kurul, Bölümler, Komisyonlar ya da diğer birim raportörlüklerinden hangisinde görev yapacaklarına Başkan tarafından karar verilir.

Anayasa Mahkemesi üye seçme yetkisi kime aittir?

Anayasa Mahkemesi onbeş üyeden kurulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi; iki üyeyi Sayıştay Genel Kurulunun kendi başkan ve üyeleri arasından, her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden, bir üyeyi ise baro başkanlarının serbest avukatlar arasından gösterecekleri üç aday içinden yapacağı gizli oylamayla seçer.

Meclis içtüzüğü denetimi kim yapar?

Anayasaya uygunluğu Anayasa Mahkemesi’nce incelenir. Yalnızca yasama meclisinin iç düzenine ilişkin bir işlem olduğundan meclis kararı niteliğini taşır.

Genel ve özel af ilanına karar vermek kimin görevidir?

1982 Anayasası md. 87 de TBMM’nin görev ve yetkileri sayılırken, TBMM’nin “genel ve özel af ilanına” yetkili ve görevli olduğu düzenlenmiştir. Millet Meclisine aittir. (md. 7) ve Af Kanunu çıkarmıştır”3.

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru nereye yapılır?

Bireysel başvurular, Anayasa Mahkemesine doğrudan müracaatla ya da mahkemeler veya yurt dışı temsilcilikler vasıtasıyla yapılabilir.

Bireysel başvuru istisnai bir yargı yolu mudur?

Bireysel başvuru, temel hak ve özgürlükleri kamu gücünün işlem, eylem ya da ihmali nedeniyle ihlal edilen bireylerin diğer başvuru yollarını tükettikten sonra başvurdukları istisnai ve ikincil nitelikte bir hak arama yolu olarak tanımlanabilir.

Anayasa Mahkemesi’nin görev ve yetkileri nelerdir?

Görev ve yetkileri Kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler ve bireysel başvuruları karara bağlar. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler ve denetler.