Icra mahkemesine şikayet nasıl yapılır?

Şikayet nereye yapılır? Şikayet icra hukuk mahkemesine yazılı veya sözlü olarak yapılır. Yetkili icra hukuk mahkemesi işlemin yapıldığı icra dairesinin bağlı olduğu icra hukuk mahkemesidir.

Icra hukuku şikayet nedir?

Şikâyet, İcra-İflas Kanunu’nun düzenlediği bir kanun yoludur. Bir dava çeşidi değildir. Şikâyet prosedürü, şikayet edilen icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemelerince çözüme kavuşturulur. İcra dairesine yapılan şikâyet hukuki sonuç doğurmaz.

Icra memuru nasıl şikayet edilir?

Şikâyet kanun yolu başvurusu, işlemi yapan icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesine yapılmalıdır.

Takibin iptalini kimler isteyebilir?

Borçlu icra mahkemesinden “itfa” nedeniyle takibin iptalini isteyebilir. Borçlu, takibin ertelenmesini veya zamanaşımı nedeniyle icranın geri bırakılmasını da isteyebilir.

Icra dairelerine karşı şikayet hangi merciye yapılır?

Şikâyet İİK’da 16. maddede düzenlenmiştir. İİK m. 16: Kanunun hallini mahkemeye bıraktığı hususlar müstesna (ayrık olmak üzere) icra ve iflas dairelerinin yapmış olduğu muameleler hakkında kanuna muhalif olmasından veya hadiseye uygun bulunmamasından dolayı icra tetkik merciine şikâyet olunabilir.

Icra şikayet dava mıdır?

İcra organlarının işlemlerinin uygunluğunu sağlanması amacıyla şikayet kurumu düzenlenmiştir. Şikayet bir dava olmayıp, hukuki çare yoludur. Şikayet icra ve iflas dairelerinin işlemlerine karşı başvurulan kendisine has bir yoldur.

Icra mahkemesi şikâyet üzerine nasıl bir inceleme yapar?

Şikâyet icra mahkemesi tarafından incelenip karara bağlanır. İcra mahkemesi ancak ilgililerin şikâyeti üzerine icra müdürünün yaptığı işlemin doğru olup olmadığını inceleyebilir. İcra müdürünün dosyayı kendiliğinde icra mahkemesine gönderme yetkisi yoktur.

Icra şikâyet dava mıdır?

Icra müdürü vermiş olduğu karardan dönebilir mi?

İcra müdürlüklerinin verdikleri kararlardan kendiliklerinden dönerek yeni bir karar vermeleri kural olarak mümkün değildir.

Takibin iptali hangi durumlarda istenir?

Borçlu kişi hakkında icra takibi kararının kesinleşmesinin ardından icraya konu olan borcun ödenmesi, ibra edilmesi ve ya takas edilmesi gibi nedenlerle itfa söz konusu olduğunda fakat alacaklı durumunda olan kişi icra takibine devam etmek için girişimlerini sürdürüyorsa borçlu kişi icra mahkemesinden takibin iptalini …

Takibin iptaline kim karar verir?

İcra mahkemesi inceleme sonucunda takibin kesinleşmesinden sonraki bir dönemde borcun itfa edildiği kanısına varırsa icra takibinin iptali kararı verir. Takibin iptaline karar verilmesi ile takip durur. İptal kararının kesinleşmesi ile o zamana kadar yapılan bütün takip işlemlerinin iptali gerekir.