Her türlü sağlık ve güvenlik önleminin alınmasından sorumlu olan iş sağlığı ve güvenliğinin paydaşı nedir?

İşçiler İş Kanunun 77. maddesine göre iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler. İş sağlığı güvenliğine ilişkin olarak işçinin görevi ve sorumluluğu; Alınan tedbirlere, iş sağlığı ve güvenliği usullerine ve talimatlarına uymaktır.

Işverenin hak ve sorumlulukları hangi kanun hükmü altındadır?

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

Sanayi devrimi sonrası ilk kez iş sağlığı ve güvenliği alanında yaşanan hukuki gelişmeler hangi ülke tarafından gerçekleştirilmiştir?

1802 yılında “Çırakları Sağlığı ve Morali (Diğer adı Çıraklık Sağlık ve Ahlakı Kanunu)” yasası yürürlüğe girmiştir. Çıkarılan bu kanun, beraberinde çalışma hayatına düzen getirmiştir. “Çırakları Sağlığı ve Morali Yasası” İngiltere’de iş sağlığı ve güvenliği alanında çıkarılan ilk yasa olarak gösterilmektedir.

Mevzuata hazırlamaktan sorumlu olan iş sağlığı ve güvenliğinin paydaşı kimdir?

İşveren yükümlülüğü; İş güvenliği tedbirleri konusunda mevzuatımız ilk sorumluluğun işverene ait olduğunu belirtmiş ve önlemlerin prensiplerini de belirtmiştir. Sosyal sorumluluk çalışanına değer vermek ile çalışanının hayatını sağlığını korumak ile başlar.

Iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayan işveren hangi yaptırımlarla karşılaşır?

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene, uyulmayan her bir hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak idari para cezası öngörülmüştür. (6331 sayılı kanun, madde 30 ve 6331 sayılı kanun, madde 26/1-n)

Türkiyede iş sağlığı ve güvenliği alanında ilk düzenlemeler hangi sanayi kolunda yapılmıştır?

Hiç şüphesiz ki iş sağlığı ve iş güvenliği alanına yönelik ilk düzenlemeler de bu dönem dâhilinde meydana gelmiştir. Bu dönem içeri- sinde yapılan ilk düzenleme, 1865 tarihli Dilaver Paşa Nizamnamesi olmuş- tur. Bu nizamname, dönemin padişahının onayından geçmemekle birlikte Ereğli Kömür Havzası’nda uygulanmıştır.

Iş sağlığı ve güvenliği alanındaki bilimsel anlamda ki gelişmeler aşağıdaki ülkelerden hangisinde ortaya çıkmıştır?

İş hekimliği ilk olarak İtalya’da ortaya çıkmasına karşın, sanayi devrimiyle beraber İngiltere’de gelişmiştir. Sir Percivale Pott, 1776’de baca temizleyicilerinin skrotum (testis) kanserine yakalandığına o dönemlerde dikkat çekmiştir.