Her türlü sağlık ve güvenlik önleminin alınmasından sorumlu olan iş Sağlığı ve güvenliğinin paydaşı kim?

İşçiler İş Kanunun 77. maddesine göre iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler. İş sağlığı güvenliğine ilişkin olarak işçinin görevi ve sorumluluğu; Alınan tedbirlere, iş sağlığı ve güvenliği usullerine ve talimatlarına uymaktır.

Iş Sağlığı ve güvenliğinden kim sorumludur?

Başka bir deyişle işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanlarınca tespit edilen eksiklik ve aksaklıkların düzeltilmesinden, tedbir ve tavsiyelerin yerine getirilmesinden işveren sorumludur (İSGK m.8/2).

Işletmede alınması gereken temel ISG önlemlerini yazılı olarak işverene bildirmekle kim yükümlüdür?

Söz konusu düzenlemeye göre işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları, görevlendirildikleri işyerlerinde iş sağ- lığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir.

İş sağlığı ve güvenliği açısından çalışanların hakları nelerdir?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Çalışanların…

 • Katılım Hakkı
 • Çalışmaktan kaçınma hakkı
 • Çalışma yerini terk etme hakkı
 • Haklı nedenle iş sözleşmesinin derhal feshedilme hakkı
 • İşvereni şikayet etme ve ihbar etme hakkı

İş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlü olan taraf öncelikli olarak Kimdir?

ÖZETİ İşveren, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli olan her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak; işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdür.” hükmü yer almaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği kanunu hangi bakanlık tarafından hazırlanmıştır?

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında işyeri güvenliği kimin veya kimlerin sorumluluğundadır?

(3) Hizmet sunan kuruluşlar ile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.

Iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerine aykırı davranan işverene uygulanacak idari yaptırımlar nelerdir?

İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili düzenlemelere aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine idari para cezası verileceği de İş Kanunu’nun 107. maddesinde; “Bu Kanunun; a) 92nci maddesinin ikinci fıkrasındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen, b) 96ncı maddesindeki yasaklara uymayan, işveren veya işveren …

Işverenin iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alma yükümlülüğü hangi borç kapsamında yer alır?

İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınması zorunluluğu, işverenin geniş anlamda işçiyi gözetme borcunun kapsamında yer alır. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri alma borcunun hukuki dayanaklarından bir tanesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 4. maddesinde düzenlenmiştir.

Çalışanların yasal hak ve sorumluluklari nelerdir?

Eğer işçiler sorumluluklarını yerine getirmezlerse;

 • İşverene tazminat ödemek zorunda kalabilir. İşçilerin Hakları
 • İş yönetmeliğinde dayanağı bulunmak şartıyla işçilere disiplin cezası uygulanabilir.
 • Bilme hakkı
 • Eğitim hakkı
 • Bildirme hakkı
 • Katılma hakkı
 • Seçme ve seçilme hakkı
 • Çalışmaktan kaçınma hakkı